Regulaminy sklepów internetowych
 Obsługa prawna e-commerce

Regulamin serwisu

Zaloguj się

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO LEGALNY BIZNES

 

1. WSTĘP

1.1.Regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników, rodzaje i zakres świadczonych usług oraz zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu internetowego Legalny Biznes. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.

1.2.Każdy Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  Korzystanie z Serwisu w jakikolwiek sposób oznacza bezwarunkową zgodę na treść Regulaminu.

1.3.Usługi oferowane przez Legalny Biznes są przeznaczone wyłącznie dla Przedsiębiorców.

1.4 Konsumenci mogą korzystać z serwisu jedynie w celu (i) ustalenia, czy dany przedsiębiorca posiada ważny Certyfikat Legalny Biznes,  (ii) zgłoszenia naruszenia, w przypadku, gdy przedsiębiorca narusza zasady i warunki Certyfikatu Legalny Biznes

2. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie wyrazy, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:
2.1 Serwis Legalny Biznes
Internetowy serwis usług prawnych dla e-commerce dostępny pod adresem internetowym: legalnybiznes.pl lub innym zawierającym nazwę „legalnybiznes”, w tym wszelkie funkcjonalności, usługi i treści w nim dostępne.
2.2 Usługodawca/Kancelaria Prawna
Kancelaria Radcy Prawnego Marek Wiński, ul. Partyzantów 101/4, 51-679 Wrocław, NIP 898- 186-91-20
2.3 Usługobiorca
Każdy przedsiębiorca, prowadzący działalność komercyjną za pomocą serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej, w szczególności sprzedaż towarów lub usług, który korzysta z usług świadczonych przez Serwis Legalny Biznes
2.4 Przedsiębiorca
Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową
2.5 Konsument
Osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która nabywa towary lub usługi za pomocą serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej Użytkownika
2.6 Konto Użytkownika
Panel zarządzania usługami Serwisu Legalny Biznes, który zostaje przypisany do konkretnego Usługobiorcy po rejestracji w systemie i jest dostępny każdorazowo po zalogowaniu do systemu.
2.7 Serwis internetowy
Każdy portal internetowy działający pod oznaczoną nazwą domeny internetowej w którym prowadzona jest działalność komercyjna, w szczególności sklep internetowy, portal społecznościowy, serwis ogłoszeniowy, gra online i in.
2.8 Dokumentacja prawna serwisu internetowego
Zbiór dokumentów Usługobiorcy wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa do prowadzenia sklepu lub serwisu internetowego, w szczególności regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną (regulamin sklepu internetowego, regulamin strony internetowej), polityka prywatności i cookies oraz dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych i in. 
2.9 Proces Zakupowy                                                                                                                              Wszelkie opublikowane w Serwisie internetowym Usługobiorcy informacje, które określają prawa i obowiązki stron oraz sposób wykonania umowy sprzedaży towarów lub usług za pośrednictwem sklepu lub serwisu internetowego, w szczególności strony informacyjne, strony produktowe, koszyk produktowy, formularze zamówienia, formularze zakupu, podsumowanie zamówienia etc.

2.10 Certyfikat Legalny Biznes
1) dokument elektroniczny wydawany przez Usługodawcę dla sklepu lub serwisu internetowego po spełnieniu określonych warunków, w szczególności uzyskaniu pozytywnego wyniku badania zgodności opublikowanej dokumentacji oraz procedur obsługi klienta z przepisami prawa oraz Dobrymi Praktykami Legalnego Biznesu.
2) znak słowno-graficzny, służący do oznaczenia Serwisu internetowego Usługodawcy, który
pozytywnie przeszedł audyt strony WWW oraz spełnił inne wymagania określone w Regulaminie.
2.11 Raport Online
Elektroniczny załącznik do Certyfikatu Legalny Biznes, stanowiący jego integralną część, który określa przedmiot i zakres audytu na podstawie którego przyznano danemu sklepowi lub serwisowi internetowemu Certyfikat Legalny Biznes. W zależności od przedmiotu i zakresu przeprowadzonego audytu wyróżnia się Raport Online Standard i Raport Online Pełny.
2.12 Pakiet Legalny Biznes
Usługa okresowa w ramach której Usługodawca świadczy lub zapewnia Usługobiorcy dostępność do świadczeń, określonych w Regulaminie, zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
2.13 Dobre Praktyki Legalnego Biznesu
Wydawany przez Usługodawcę kodeks dobrych praktyk dla sklepów i serwisów internetowych typu e-commerce, który określa kryteria merytoryczne i jakościowe jakie ma spełniać Dokumentacja serwisu internetowego oraz procedury obsługi klienta opublikowane w serwisie internetowym Usługobiorcy, z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz wskazań orzecznictwa sądów i organów państwa.
2.14 Usługi okresowe
usługi w ramach których, Usługodawca świadczy lub zapewnia dostępność oznaczonych świadczeń w oznaczonym okresie czasu za który uiszczono Abonament (np. Pakiet Legalnego Biznesu)
2.15 Usługi standardowe
Usługi świadczone jednorazowo na podstawie obowiązującego Cennika (np. sporządzenie projektu dokumentu prawnego)
2.16 Usługi indywidualne (niestandardowe)
usługi świadczone jednorazowo na podstawie odrębnej wyceny.
2.17 Abonament
Opłata za korzystanie z Usług okresowych oferowanych przez Serwis Legalny Biznes zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
2.18 Dokumenty Rejestrowe
Dokumenty wydawane na podstawie obowiązujących przepisów prawa przez właściwe organy w granicach ich kompetencji pozwalające na identyfikację oraz potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej i status podatkowy Usługobiorcy, w tym odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub rejestru działalności gospodarczej właściwego Urzędu Miasta (CDEIG), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), Numer Statystyczny (REGON) i in.
2.19 Login
Unikalny adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, który służy jego identyfikacji podczas rejestracji i logowania do Konta Użytkownika.
2.20 Hasło
Unikalny kod składający się z liter, cyfr i innych znaków dozwolonych, który zabezpiecza dostęp Usługodawcy do Konta Użytkownika.
2.21 Kup bez rejestracji
opcja złożenia zamówienia i opłacenia usługi odpłatnej Serwisu Legalny Biznes bez konieczności rejestracji Konta Użytkownika i logowania do systemu dostępna dla wybranych usług.

3. WARUNKI TECHNICZNE

3.1 Do korzystania z usług Serwisu Legalny Biznes niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików „cookies”: art. Internet Explorer 5.0, Netscape 7.0, Mozilla 1.3 lub ich nowsze wersje).
3.2 Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na urządzeniach użytkowników plików cookies w celu ułatwienia nawigacji Użytkownikom oraz poprawnego działania Serwisu. Pliki cookies to pliki tekstowe, które nagrywane są na dysku twardym w komputerach osób  odwiedzających strony Serwisu, przede wszystkim w celu identyfikacji Użytkowników w Serwisie oraz zbieraniu ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania z Serwisu. Pliki cookies nie zawierają żadnych informacji powiązanych z danymi osobowymi. Użytkownik może w każdym momencie uniemożliwić zapisywanie plików cookies wykorzystując do tego celu ustawienia przeglądarki internetowej.
3.3 Dostępność serwisu
3.3.1 Serwis Legalny Biznes jest dostępny za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
3.3.2 Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu Legalny Biznes dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
3.3.3 Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
3.3.4 Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Serwisu Legalny Biznes treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich
3.3.5 Każdy Użytkownik nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Serwisu Legalny Biznes oraz jego poszczególnych stron.
3.3.6 Niedozwolone jest wykorzystywanie przez Użytkowników Serwisu Legalny Biznes w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, w tym naruszający uzasadnione interesy lub/i prawa Usługodawcy oraz osób trzecich.
3.3.7 Z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne w celu minimalizowania zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych droga elektroniczną,  w szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z Serwisu .
3.3.8 Serwis Legalny Biznes nie gwarantuje dostępności i bezbłędnego działania udostępnionych systemów internetowych przez cały czas. Ze względu na trudności techniczne, niezależne od Serwisu Legalny Biznes, mogą wystąpić przerwy w uzyskaniu dostępu do systemu lub zakłócenia transmisji.

 

4. REJESTRACJA

4.1 Do korzystania z płatnych usług Serwisu może być konieczne posiadanie Konta Użytkownika. Aby utworzyć Konto Użytkownika konieczna jest rejestracja w Serwisie Legalny Biznes.
4.2 Rejestracja konta użytkownika następuje za pomocą formularza znajdującego się na Stronie internetowej Serwisu Legalny Biznes. Po wysłaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje na konto poczty elektronicznej podane podczas rejestracji wiadomość e-mail wraz z linkiem aktywacyjnym. Do uruchomienia Konta Użytkownika konieczne jest potwierdzenie rejestracji poprzez uruchomienie linku aktywacyjnego w otrzymanej wiadomości e-mail.
4.3 Przy zakładaniu Konta Użytkownik zobowiązuje się podać dokładne i pełne informacje wymagane przez Usługodawcę.
4.4 Użytkownik jest obowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła niezbędnego do zalogowania się na konto Użytkownika.
4.5 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wynikłe z udostępniania osobom trzecim Loginu i Hasła do Konta Użytkownika.
4.6 Użytkownik może w każdej chwili usunąć Konto w serwisie poprzez zalogowanie się w nim i wysłanie przy pomocy formularza kontaktowego prośby o usunięcie swojego konta. Po otrzymaniu takiej prośby, Administrator Serwisu usunie wskazane konto w czasie nie dłuższym niż 72 godziny.
4.7 Zakazane jest przenoszenie praw przysługujących Użytkownikowi, wynikających z posiadania konta w Serwisie na inne podmioty, bez zgody Administratora Serwisu wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4.8 Rejestracja/Konto Użytkownika
4.8.1. Poprzez rejestrację w Serwisie Legalny Biznes Użytkownik:
a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz Kodeksu Legalnego Biznesu
b) oświadcza, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą,
c) wyraża zgodę na przekazywanie przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji, informacji związanych z ofertą Usługodawcy i obsługą techniczną Konta Użytkownika.
4.9 Użytkownik w każdym czasie może dokonywać zmian danych Konta podanych podczas rejestracji, za wyjątkiem loginu.
4.10 Użytkownik ma obowiązek chronić hasło dostępu do Konta przed osobami nieuprawnionymi.
4.11 W razie podejrzenia, iż hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę oraz zmienić hasło, wykorzystując Konto Użytkownika.
4.12 Zamknięcie/Konto użytkownika
4.12.1 Usługodawca ma prawo zablokować danemu Usługobiorcy dostęp do Konta i usług w przypadkach:
a) działania Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników,
b) naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu
c) gdy jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa Serwisu Legalny Biznes.
4.12.2 Blokada trwa przez okres niezbędny do usunięcia naruszenia lub skutków działań szkodliwych oraz wdrożenia rozwiązań zapobiegających ich powstaniu w przyszłości. Usługodawca ma prawo stałego usunięcia Konta oraz odmowy jego ponownej rejestracji Użytkownika, którego działania uznaje za szczególnie szkodliwe dla funkcjonowania lub interesów Serwisu Legalny Biznes.
4.12.3 Użytkownik może zgłosić żądanie usunięcia Konta w każdym czasie poprzez formularz kontaktowy. Żądanie usunięcia Konta Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z usług okresowych (np. Certyfikat Legalny Biznes). Żądanie usunięcia Konta Użytkownika nie ma wpływu na wykonanie innych usług wcześniej zamówionych lub opłaconych, chyba że Użytkownik wyraźnie tego żąda.
4.12.4 Usługodawca ma prawo usunąć Konto Użytkownika w razie rażącego naruszenia postanowień nn. Regulaminu.
4.12.5 Usunięcie konta nastąpi w terminie 14 dni od zdarzenia stanowiącego jego podstawę.
4.12.6 Usunięcie konta jest nieodwracalne i powoduje całkowitą utratę usług okresowych oraz historii Konta.
4.12.7 Działania zabronione
Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia zabezpieczeń lub rozwiązań w celu ochrony treści Serwisu Legalny Biznes przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem przez osoby nieuprawnione.

 

5.USŁUGI

5.1 Usługi. Postanowienia ogólne.

5.1.1 W Serwisie Legalny Biznes oferowane są:
a) usługi standardowe  - usługi świadczone jednorazowo na podstawie obowiązującego Cennika (np. sporządzenie projektu dokumentu prawnego)
b) usługi indywidualne (niestandardowe) – usługi świadczone na podstawie odrębnej wyceny zgodnie ze stawkami Kancelarii Prawnej.
c) usługi okresowe – usługi obejmujące dostępność oznaczonych świadczeń w określonym okresie czasu (np. Pakiet Legalnego Biznesu)
5.1.2 Złożenie zamówienia odpłatnych usług Serwisu Legalny Biznes na zasadach określonych w nn. Regulaminie stanowi wiążącą prawnie umowę pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą.
5.1.3 Poprzez zamówienie odpłatnych usług Serwisu Legalny Biznes lub/i rejestrację Konta Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem Usługobiorcy, że korzysta z usług Serwisu Legalny Biznes w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz że przekazane dane rejestrowe takiej działalności gospodarczej są prawdziwe i aktualne.
5.1.4 Termin realizacji usług standardowych wynosi 5 dni roboczych, chyba że Usługodawca przy potwierdzeniu zamówienia wskaże inny termin.
5.1.5 Termin realizacji usług okresowych obejmuje okres abonamentu i rozpoczyna swój bieg po spełnieniu przez Usługobiorcę wymogów określonych w nn. Regulaminie.
5.1.6 Szczegółowy zakres usług Legalnego Biznesu jest dostępny w kartach produktów.

5.2 Usługi standardowe.

5.2.1 Usługi standardowe zamawia się poprzez wybór odpowiedniej opcji (kliknięcie ikony „zamawiam” lub innej podobnej w karcie produktu) i zapłatę należności zgodnie z Cennikiem. W razie wątpliwości zamówienie uważa się za złożone z chwilą zapłaty.
5.2.2 Cennik usług standardowych dotyczy wyłącznie dokumentów przygotowanych przez Legalny Biznes (regulaminów internetowych, polityki  prywatności, dokumentacji ochrony danych osobowych, zgłoszenia zbioru do GIODO, zgłoszenie znaku towarowego i in.), które są dostosowane do specyficznych potrzeb i warunków klienta.
5.2.3 W przypadku dokumentów dostarczonych przez klienta cennik usług standardowych nie ma zastosowania. Audyt prawny dokumentów dostarczonych przez klienta uznawany jest za usługę indywidualną (niestandardową) i podlega odrębnej wycenie według stawek Kancelarii Prawnej.
5.2.4 Legalny Biznes zastrzega sobie prawo zmiany statusu usługi standardowej i jej indywidualnej wyceny, w przypadku gdy ze względu na szczególne okoliczności (np. specyficzne potrzeby lub/i warunki klienta) wykonanie usługi związane jest z ponadstandardowym nakładem pracy.
5.2.5 Cennik usług standardowych dotyczy wyłącznie obsługi poprzez środki porozumiewania się na odległość (internet, email, fax, telefon). Spotkania indywidualne podlegają indywidualnej wycenie według stawek obowiązujących w Kancelarii Prawnej.

5.3 Usługi indywidualne (niestandardowe)

5.3.1 Usługi indywidualne (niestandardowe) podlegają odrębnej wycenie według stawek Kancelarii Prawnej.
5.3.2 Warunki wykonania usługi indywidualnej określone są w odrębnej ofercie Usługodawcy przygotowanej przy uwzględnieniu rodzaju i zakresu czynności zamówionej przez Usługobiorcę.
5.3.3 Oferta wykonania usługi obejmuje cenę, termin oraz zakres potrzebnych informacji i dokumentów do wykonania usługi (Oferta indywidualna).
5.3.4 Oferta indywidualna jest przekazywana Usługobiorcy za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przy rejestracji lub/i jest dostępna w Koncie Użytkownika. Usługodawca przystępuje do wykonania usługi po otrzymaniu potwierdzenia oferty przez Usługobiorcę w formie określonej w e-mail oraz wpłacie wymaganej zaliczki.

 

5.4 Obowiązki Użytkownika. Zamknięcie i wznowienie Usługi.

5.4.1. W toku wykonania umowy Usługodawca występuje do Użytkownika z zapytaniem o informacje dotyczące jego działalności gospodarczej oraz sklepu lub serwisu internetowego. Zapytanie może nastąpić w formie linku do ankiety/formularza lub listy pytań w poczcie elektronicznej przysłanej przez Usługodawcę.

5.4.2. Użytkownik ma obowiązek udzielić Usługodawcy niezbędnych informacji w terminie 14 dni od otrzymania zapytania Usługodawcy o którym mowa w pkt. 5.4.1 powyżej. Udzielenie informacji przez Użytkownika powinno nastąpić w tej samej formie co zapytanie Usługodawcy. 

5.4.3 Usługodawca może przypomnieć Użytkownikowi o obowiązku udzielenia informacji w terminie 7 dni od pierwszego zapytania.

5.4.4. W przypadku, gdy Użytkownik nie udzieli oczekiwanych informacji w terminie o którym mowa w punkcie 5.4.2 powyżej, Usługodawca zastrzega sobie prawo zakończenia Usługi na podstawie wszelkich informacji uzyskanych w toku wykonywania zlecenia, z pominięciem informacji, których Użytkownik nie udzielił. Użytkownik wyraża zgodę, iż w przypadku braku udzielenia informacji określonych w zapytaniu Usługodawcy, dokumentacja przygotowana na zamówienie Użytkownika będzie zawierać pola wymagające późniejszego samodzielnego uzupełnienia lub będzie uzupełniona na podstawie domniemań przyjętych według założeń Usługodawcy przy uwzględnieniu charakteru, rozmiaru,i formy prawnej działalności gospodarczej Użytkownika oraz treści jego sklepu lub serwisu internetowego.

5.4.5 Użytkownik może w ciągu 60 dni od zamknięcia usługi o którym mowa w punkcie 5.4.4 powyżej wystąpić do Usługodawcy o wznowienie Usługi. Wznowienie Usługi następuje pod warunkiem dostarczenia przez Użytkownika informacji, które były przedmiotem zapytania Usługodawcy oraz uiszczenia opłaty reaktywacyjnej w wysokości 250 zł netto. W takim przypadku Usługa jest kontynuowana, a dokumenty skorygowane zgodnie z treścią informacji udzielonych przez Użytkownika.  

 

6. CERTYFIKAT

6.1 Zasady ogólne/Certyfikat

6.1.1 Pakiet Legalny Biznes. Pakiet Legalny Biznes jest usługą okresową w ramach której Usługodawca świadczy lub zapewnia Usługobiorcy dostępność następujących świadczeń w okresie trwania abonamentu:
6.1.1.1.1 prawo Usługobiorcy do korzystania z oznaczeń „Certyfikat Legalny Biznes” lub/i „Raport Online” na zasadach określonych w Regulaminie
6.1.1.1.2 autoryzacja danych rejestrowych Usługobiorcy,
6.1.1.1.3 audyt wstępny Dokumentacji serwisu internetowego oraz Procesu Zakupowego Usługobiorcy pod względem zgodności z Dobrymi Praktykami Legalnego Biznesu
6.1.1.1.4 stały monitoring zgodności Dokumentacji serwisu internetowego oraz procedur obsługi klienta z Dobrymi Praktykami Legalnego Biznesu (kolejne audyty),
6.1.1.1.5 informowanie Usługobiorcy o koniecznych bieżących aktualizacjach Dokumentów serwisu internetowego oraz procedur obsługi klienta celem dostosowania ich do wymogów Dobrych Praktyk Legalnego Biznesu,
6.1.1.1.6 pomoc prawna w przypadku zarzutu konsumenta, organizacji społecznej lub organu państwa co do występowania w Dokumentacji serwisu internetowego lub procedurze obsługi klienta klauzul niedozwolonych prawem. .
6.1.2 Usługodawca w ramach Pakietu Legalny Biznes, udziela Usługobiorcy niewyłącznej licencji na czas trwania usługi do opublikowania oznaczenia „Certyfikat Legalny Biznes” lub/i „Raport Online” w serwisie Usługobiorcy w sposób uzgodniony z Usługodawcą
6.1.3 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ocena zgodności Dokumentacji sklepu/serwisu internetowego oraz Procesu Zakupowego ze standardami określonymi szczegółowo w Certyfikacie Legalny Biznes stanowi oświadczenie najlepszej wiedzy Usługodawcy wydane przy zachowaniu należytej staranności zawodowej. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za treść tego oświadczenia oraz jego skutki tylko i wyłącznie w granicach określonych w nn. Regulaminie.

6.2 Certyfikat Legalny Biznes. Zasady korzystania.

6.2.1 Certyfikat Legalny Biznes jest znakiem jakości przyznawanym przez Usługodawcę serwisom internetowym e-commerce spełniającym kryteria określone w Dobrych Praktykach Legalnego Biznesu oraz nie zawierają klauzul niedozwolonych wpisanych do rejestru UOKIK.
6.2.2 Dobre Praktyki Legalnego Biznesu stanowią zbiór zaleceń adresowanych do sklepów/serwisów internetowych oparty na dobrych obyczajach i praktykach kupieckich, przepisach o ochronie praw konsumenta i internetowej sprzedaży konsumenckiej.
6.2.3 Przyznanie Certyfikatu Legalnego Biznesu może nastąpić po uzyskaniu przez serwis internetowy pozytywnego wyniku badania. Wynik badania jest publikowany w formie Raportu online, który stanowi integralną część Certyfikatu Legalny Biznes.
6.2.4 Ocena wyrażona w Raporcie online jest dokonywana według najlepszej wiedzy Usługodawcy i nie stanowi wiążącej wykładni prawnej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sądy i organy państwowe mogą reprezentować stanowisko odmienne niż przyjęte w Raporcie online i nie przysługują mu z tego tytułu wobec Usługodawcy jakiekolwiek roszczenia, poza tymi, które wyraźnie wynikają z nn. Regulaminu.
6.2.5 Przyznanie Certyfikatu Legalny Biznes nie stanowi zapewnienia, że serwis internetowy spełnia jakiekolwiek normy jakościowe lub/i prawne, poza wyraźnie wskazanymi w Raporcie Online. W szczególności Certyfikat Legalny Biznes nie obejmuje badania rentowności, wykonania umów lub poziomu zadowolenia klientów, przestrzegania przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz wymogów technicznych i jakościowych.
6.2.6 Oznaczenie Certyfikat Legalny Biznes może być opublikowane na stronie internetowej Usługobiorcy wyłącznie wraz z właściwym Raportem Online, który stanowi integralną część Certyfikatu.
6.2.7 Serwis Legalny Biznes określa formę, rozmiar, miejsce, sposób i inne techniczne warunki
internetowego Usługobiorcy (Warunki techniczne).
6.2.8 Usługobiorca ma obowiązek przestrzegania powyższych Warunków technicznych publikacji oznaczenia „Certyfikat Legalny Biznes” lub/i „Raport online” na stronach Serwisu internetowego.
6.2.9 W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania tego obowiązku Usługodawca może zablokować lub zakazać korzystania przez Usługobiorcę z oznaczeń „Certyfikat Legalny Biznes” lub/i „Raport Online” do czasu spełnienia wymogów określonych przez Usługodawcę.
6.2.10 Usługodawca wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Usługobiorcę oznaczeń „Certyfikat Legalny Biznes” lub/i „Raport online” również w broszurach, katalogach i e-mailach w celu powiadomienia, że dany serwis internetowy posiada Certyfikat Legalny Biznes. Zabronione jest jednak używanie powyższych oznaczeń który może wywołać mylne wrażenie o istnieniu jakichkolwiek innych niż wynikające z nn. Regulaminu powiązań pomiędzy Serwisem Legalny Biznes, a Usługodawcą, w szczególności o charakterze ekonomicznym, prawnym lub faktycznym.
6.2.11 Używanie Certyfikatu Legalny Biznes lub/i Raport Online w sposób niezgodny z nn. Regulaminem skutkuje obowiązkiem poniesienia opłaty dodatkowej w wysokości dwukrotności najwyższego abonamentu rocznego za Pakiet Certyfikat Legalny Biznes według cennika obowiązującego w chwili ujawnienia naruszenia

6.3 Audyt/certyfikat

6.3.1 Audyt serwisu internetowego.

Audyt serwisu internetowego (pierwszy i kolejne) polega na badaniu opublikowanej Dokumentacji serwisu internetowego oraz Procesu Zakupowego pod względem zgodności z Dobrymi Praktykami Legalnego Biznesu, przy uwzględnieniu bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz testu występowania klauzul niedozwolonych.
6.3.2 Z audytu sporządzany jest raport, który określa przedmiot badania oraz jego wyniki. Raport zawiera wskazanie elementów sklepu/serwisu internetowego które wymagają zmiany w celu dostosowania do Dobrych Praktyk Legalnego Biznesu oraz usunięcia klauzul niedozwolonych.
6.3.3 Usługobiorca zobowiązany jest dostosować Dokumentację serwisu internetowego oraz Proces Zakupowy w sklepie/serwisie internetowym do wymogów określonych w raporcie z audytu (Wdrożenie raportu z audytu).

6.3.4. Usługobiorca poinformuje Serwis Legalny Biznes o wdrożeniu zaleceń z raportu w terminie 7 dni od dostarczenia raportu.

6.3.5 Serwis Legalny Biznes następnie sprawdzi prawidłowość i rzetelność wdrożenia zaleceń z raportu (Walidacja). Prawo do używania Certyfikatu Legalny Biznes będzie przyznane lub wznowione dopiero po pozytywnej Walidacji.

6.3.6 Serwis Legalny Biznes zastrzega sobie prawo do rozliczenia całej opłaty za usługę audytu prawnego/Certyfikatu Legalny Biznes po upływie 7 dni od doręczenia raportu z audytu sklepu/serwisu internetowego. Prawdo do rozliczenia całej opłaty o której mowa powyżej przysługuje Serwisowi Legalny Biznes niezależenie od tego, czy Usługobiorca:

(i) wdrożył zalecenia z raportu,

(ii) zgłosił wdrożenie zaleceń z raportu,

(iii) walidacja była pozytywna lub negatywna. 

6.3.7 Nadanie Certyfikatu Legalny Biznes następuje po łącznym spełnieniu następujących warunków:

1) pozytywna walidacja sklepu/serwisu internetowego z wdrożenia zaleceń z raportu audytu

2) wpłata całości wynagrodzenia za usługę na rachunek bankowy Legalny Biznes.

6.4 Pierwszy audyt.
Pierwszy audyt Dokumentacji serwisu internetowego oraz Procedur obsługi klienta Usługobiorcy dokonywany jest w wyniku złożenia zamówienia na usługę Certyfikat Legalny Biznes. Serwis Legalny Biznes udziela prawa do używania oznaczenia Certyfikat Legalny Biznes oraz Raport Online po pozytywnej walidacji.

6.5 Audyty okresowe.
6.5.1 W czasie trwania abonamentu Serwis Legalny Biznes prowadzi okresowe audyty Dokumentacji serwisu internetowego oraz Procesu Zakupowego w sklepie/serwisie Usługobiorcy.
6.5.2 Prawo do używania oznaczeń Serwisu Legalnego Biznesu przysługuje jedynie tak długo, dopóki serwis internetowy spełnia i przestrzega warunki określone w Dobrych Praktykach Legalnego Biznesu oraz nn. Regulaminie.

6.6 Raport online/certyfikat
6.6.1 W ramach wybranego pakietu Pakietu Legalny Biznes, Usługobiorca ma prawo opublikowania pozytywnego wyniku pierwszego audytu jako:
6.6.1.1.1 Raport Online podstawowy
6.6.1.1.2 Raport Online pełny.
6.6.2 Raport Online podstawowy obejmuje:
6.6.2.1.1 potwierdzenie danych  właściciela serwisu internetowego we właściwych rejestrach
6.6.2.1.2 potwierdzenie, że według najlepszej wiedzy Dokumentacja serwisu internetowego należycie chroni praw konsumentów oraz nie zawiera klauzul niedozwolonych
6.6.2.1.3 potwierdzenie zobowiązania Usługobiorcy do przestrzegania Dobrych Praktyk Legalnego Biznesu
6.6.3 Raport online pełny obejmuje
6.6.3.1.1 potwierdzenie danych  właściciela serwisu internetowego we właściwych rejestrach
6.6.3.1.2 potwierdzenie, że według najlepszej wiedzy Dokumentacja serwisu internetowego należycie chroni praw konsumentów oraz nie zawiera klauzul niedozwolonych
6.6.3.1.3 potwierdzenie zobowiązania Usługobiorcy do przestrzegania Dobrych Praktyk Legalnego Biznesu
6.6.3.1.4 potwierdzenie, że Usługobiorca wdrożył dokumentację ochrony danych osobowych i zgłosił zbiory danych osobowych do rejestracji GIODO
6.6.4 Według najlepszej wiedzy Usługodawcy, Dokumentacja serwisu internetowego oraz Proces Zakupowy należycie chronią praw konsumentów, jeżeli spełniają kryteria określone w Dobrych Praktykach Legalnego Biznesu.
6.6.5 Według najlepszej wiedzy Usługodawcy Dokumentacja serwisu internetowego oraz Proces Zakupowy nie zawierają klauzul niedozwolonych, jeżeli w ich treści nie występują klauzule identyczne lub równoznaczne z wpisanymi do rejestru prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

6.7 Monitoring/certyfikat
6.7.1 Jeżeli wskutek zgłoszenia przez klienta Usługobiorcy lub bieżącego monitoringu Usługodawca ustali lub poweźmie uzasadnione podejrzenie naruszenia przez Usługobiorcę przepisów prawa, Dobrych Praktyk Legalnego Biznesu lub postanowień Dokumentów serwisu internetowego lub/i Procesu Zakupowego, Usługodawca wezwie Usługobiorcę do usunięcia nieprawidłowości w terminie 5 dni. W takim przypadku Usługobiorca niezwłocznie dostarczy Usługodawcy wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących naruszenia. Jeżeli w wyznaczonym terminie Usługobiorca nie zastosuje się do wezwania, Pakiet Legalny Biznes zostanie wstrzymany do czasu usunięcia nieprawidłowości. W przypadku braku zastosowania się do wezwania przez Usługobiorcę w ciągu kolejnych 14 dni od dnia zawieszenia, Usługodawca może zaniechać świadczenia Pakietu Legalny Biznes, w tym zakazać Usługobiorcy dalszego korzystania z oznaczenia Certyfikat Legalny Biznes oraz Raport Online oraz usunąć Usługodawcę z bazy certyfikatów i poinformować o tym fakcie innych Użytkowników.
6.8 Aktualizacje Dobrych Praktyk Legalny Biznes.
6.8.1 Serwis Legalny Biznes ma prawo na bieżąco aktualizować warunki określone w Dobrych Praktykach Legalnego Biznesu, gdy uzasadnia to interes ochrony konsumentów, zmiana przepisów prawa lub nowe orzecznictwo lub praktyka sądów powszechnych oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
6.8.2 Serwis Legalny Biznes powiadomi Usługobiorcę drogą elektroniczną w przypadku, gdy na skutek zmian Dobrych Praktyk Legalnego Biznesu konieczne będą modyfikacje Dokumentacji serwisu internetowego oraz Procedusu Zakupowego. Usługobiorca zobowiązany jest wprowadzić zalecane zmiany w oznaczonym przez Serwis Legalny Biznes terminie.
6.9 Certyfikat/czas trwania
6.9.1 Umowa Pakiet  Legalny Biznes zawarta zostaje na jeden rok i ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny rok, jeśli nie zostanie wypowiedziana na 1 miesiąc przed zakończeniem danego roku obowiązywania Umowy. Jeśli serwis internetowy w czasie trwania umowy rocznej zamówi dodatkowo płatne usługi, każda taka usługa może zostać wypowiedziana również na 1 miesiąc przed zakończeniem danego roku obowiązywania Umowy. Powyższe regulacje nie uchybiają prawu do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym na zasadach określonych w nn. Regulaminie.
6.9.2 Po utracie lub wygaśnięciu Certyfikatu Legalny Biznes ponowne uzyskanie Certyfikatu Legalny Biznes następuje na zasadach nowego zgłoszenia.
6.9.3 Usługobiorca może zrezygnować w każdym czasie z Pakietu Legalnego Biznesu. W takim przypadku Usługobiorca zachowuje prawo do korzystania z dokumentów stworzonych przez Serwis Legalny Biznes na jego zlecenie, nie może jednak używać oznaczenia Certyfikat Legalny Biznes lub/i Raport Online.

6.10 Monitoring. Powiadomienia o aktualizacji.
6.10.1 Informacja o konieczności aktualizacji Dokumentów serwisu internetowego Usługobiorcy oraz Procedusu Zakupowego  w ramach Pakietu Legalny Biznes będzie udostępniana Usługobiorcy w panelu Konta oraz przesyłana drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w trakcie rejestracji (Informacja aktualizacyjna). W szczególności Usługobiorcy zostanie udostępniony tekst jednolity Dokumentacji serwisu internetowego uwzględniający konieczne do wprowadzenia zmiany oraz zmiany treści Procesu Zakupowego w formie gotowych zapisów do umieszczenia na stronach internetowych serwisu Usługobiorcy. Informacja o koniecznej aktualizacji może ponadto zawierać datę, od kiedy zmiany powinny zacząć obowiązywać.
6.10.2 Usługobiorca ma obowiązek wprowadzenia zmian określonych przez Usługodawcę w Informacji aktualizacyjnej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie w niej określonym. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku aktualizacji Usługodawca może zablokować lub zakazać korzystania przez Usługobiorcę z oznaczeń „Certyfikat Legalny Biznes” lub/i „Raport Online” do czasu wprowadzenia wymaganych aktualizacji oraz opublikować stosowną informację w tym zakresie w „Raporcie online”.
6.10.3 Usługodawca jest uprawniony poinformować wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisu Legalny Biznes o blokadzie, zakazie korzystania lub wygaśnięciu Certyfikatu Legalny Biznes dla danego serwisu internetowego.
6.10.4 Zmiany strony internetowej. Usługobiorca zobowiązany jest powiadomić Serwis Legalny Biznes o wszelkich zmianach treści, wyglądu lub istotnych zmianach technicznych na stronie jego serwisu internetowego, które dotyczą lub mogą dotyczyć kryteriów określonych w Dobrych Praktykach Legalnego Biznesu, w szczególności wszelkie planowane zmiany opublikowanej dokumentacji serwisu internetowego, procedur obsługi klienta, tłumaczenia treści strony WWW, nowa publikacja strony internetowej.
6.10.5 Serwis internetowy, który nie jest bezpośrednim partnerem handlowym klienta ostatecznego (konsumenta), lecz pośredniczy w transakcji sprzedaży towaru lub usługi albo pośredniczy w korzystaniu z oprogramowania sklepu (shop software) lub innych platform, ponosi odpowiedzialność za  działania i zaniechania bezpośrednich partnerów handlowych klienta ostatecznego (konsumenta) i podlega sankcjom za naruszenie Regulaminu przez tych partnerów handlowych tak, jak za swoje własne naruszenie


7. OCHRONA KONSUMENTÓW

7.1 W ramach ochrony konsumentów, Serwis Legalny Biznes świadczy następujące nieodpłatne usługi na rzecz konsumentów:
7.1.1 dostęp do bazy certyfikatów wraz z możliwością sprawdzenia statusu wywołanego adresu serwisu internetowego, przeglądu Raportu Online dla wybranego serwisu internetowego oraz ustalenia jego danych rejestrowych,
7.1.2 dostęp do bazy wiedzy Serwisu Legalny Biznes, zawierającej bazę klauzul niedozwolonych, serwis aktualności, opracowania, opinie, kompendia, vademecum etc.
7.1.3 zgłoszenie nadużycia w postaci domniemanego naruszenia przez Usługobiorcę przepisów prawa lub Dobrych Praktyk Legalnego Biznesu w ramach prowadzonego przez niego serwisu internetowego, który używa Certyfikatu Legalny Biznes, na zasadach określonych w nn. Regulaminie.
7.1.4 wsparcie konsumenta będącego klientem Usługobiorcy w zakresie opisanym w Zgłoszeniu Naruszania;
7.2 Usługa nieodpłatna wysłania Zgłoszenia Naruszenia, polega na wypełnieniu formularza zgłoszenia i powinna dotyczyć naruszenia postanowień domniemanego naruszenia przez Usługobiorcę Dobrych Praktyk Legalnego Biznesu, z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i praktyki sądów, w ramach prowadzonego przez niego serwisu internetowego, który używa Certyfikatu Legalny Biznes,
7.3 Usługa wsparcia Konsumenta w zakresie opisanym w Zgłoszeniu Naruszania polega na udzieleniu niezbędnych wskazówek w celu dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługobiorcę umowy sprzedaży towaru lub usługi za pośrednictwem serwisu internetowego, który korzysta z Certyfikatu Legalny Biznes zgodnie z nn. Regulaminem.  W przypadku, gdy Usługobiorca dopuścił się rażącego naruszenia nn. Regulaminu lub Dobrych Praktyk Legalnego Biznesu, Usługodawca może usunąć Konto Użytkownika Usługobiorcy oraz odstąpić od Pakietu Legalny Biznes, w tym zakazać używania oznaczenia Certyfikat Legalny Biznes. 
7.4 Konsument, ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość okoliczności opisanych w Zgłoszeniu Naruszenia (np. co do skorzystania z prawa konsumenta do odstąpienia od umowy, anulowania rezerwacji, zwrotu towaru lub pieniędzy, reklamacji towaru lub usługi).

8. PŁATNOŚCI

8.1 Usługodawca w ramach Serwisu świadczy usługi bezpłatne oraz odpłatne. Korzystanie z treści i funkcjonalności Serwisu Legalny Biznes dostępnych na stronach internetowych oraz Konta Użytkownika jest nieodpłatne. Wszelkie usługi wykonywane przez Serwis Legalny Biznes na zamówienie Usługobiorcy są odpłatne.
8.2 W celu zamówienia usługi płatnej w Serwisie Legalny Biznes należy:
8.2.1 mieć zarejestrowane Konto Użytkownika, chyba że system umożliwia zamówienie usługi bez logowania do Konta Użytkownika,
8.2.2 zawrzeć umowę o świadczenie danej płatnej usługi poprzez złożenie zamówienia na stronach Serwisu,
8.2.3 dokonać zapłaty wymaganej należności za świadczenie danej płatnej usługi w ramach Serwisu.
8.3 Aktualne ceny płatnych Usług standardowych są dostępne w Cenniku na odpowiednich stronach Serwisu. Usługodawca zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach.
8.4 Usługodawca przystępuje do wykonania lub rozpoczyna świadczenie wybranej przez Użytkownika płatnej usługi z chwilą uznania na rachunku Usługodawcy wymaganej płatności za usługę.
8.5 Opłata za usługę może być dokonana za pomocą:
1) systemu e-płatności
2) karty kredytowej; lub
3) przelewem internetowym.
8.6 Elektroniczne formy płatności, udostępnione na stronach Serwisu, obsługiwane są przez system płatności on-line dotpay.pl. Autoryzacja płatności elektronicznych przebiega na stronach dotpay.pl, właściwego banku lub firmy Polcard. Usługodawca nie odpowiada za ewentualne błędy w działaniu systemu dotpay.pl.
8.7 Zamówienie może zostać anulowane, jeśli nie uda się zautoryzować transakcji w elektronicznym systemie płatniczym. Płatność może być uiszczona w innym terminie po uprzednim kontakcie i ustaleniu tego faktu z Usługodawcą.
8.8 Płatności za Usługi standardowe oferowane na podstawie Cennika dokonuje się za pomocą systemu e-płatności udostępnionego w Serwisie Legalny Biznes lub przelewem tradycyjnym.
8.9 Płatności za usługi indywidualne (niestandardowe) dokonuje się przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy.
8.10 W przypadku przelewu elektronicznego płatność następuje z góry w wysokości 100%.
8.11 W przypadku przelewu tradycyjnego Legalny Biznes pobiera zaliczkę w wysokości co najmniej 50% wartości zamówienia. Zamówienie podlega realizacji po uznaniu rachunku bankowego Legalny Biznes na kwotę zaliczki.
8.12 Zaliczka jest płatna na podstawie faktury VAT zaliczkowej wystawionej przez Usługodawcę.
8.13 Po wykonaniu usługi, Usługodawca wystawia fakturę VAT na pełną kwotę usługi.

8.14 W przypadku usługi audytu prawnego/Certyfikatu Legalny Biznes usługę uznaje się za wykonaną z chwilą doręczenia raportu z audytu sklepu/serwisu internetowego. Nadanie Certyfikatu Legalny Biznes następuje po pozytywnej walidacji wdrożenia zaleceń z raportu audytu oraz uznaniu rachunku bankowego Legalny Biznes na całość kwoty za usługę.
8.14 Faktury są wystawiane w formie pliku elektronicznego PDF, który zostaje udostępniony w Koncie Użytkownika lub wysłany pocztą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika przy rejestracji. Poprzez złożenie zamówienia na usługi Serwisu Legalny Biznes w jakiejkolwiek formie określonej w Regulaminie, Usługobiorca wyraża zgodę na wystawianie faktur w formie pliku elektronicznego PDF. Zgoda taka może być w każdej chwili cofnięta przez wysłanie Usługodawcy na adres poczty elektronicznej stosownego oświadczenia.
8.15 W razie rezygnacji przez Usługobiorcę z Usługi płatnej po złożeniu zamówienia, dokonane wpłaty nie podlegają zwrotowi.

9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA.

9.1 Wszelkie prawa własności intelektualnej do całości i dowolnej części Serwisu Legalny Biznes, w tym logotypów słownych i graficznych, nazwy serwisu, domeny internetowej, materiałów audio-wizualnych, zdjęć, treści, ankiet, formularzy, opracowań, wzorców (dalej: Prawa własności intelektualnej), do których wyłącznie uprawnionym  jest Kancelaria Prawna, podlegają ochronie prawnej.
9.2 Usługodawca na podstawie odrębnego porozumienia ma prawo zarządzać Prawami własności intelektualnej w zakresie niezbędnym do realizacji celu działania Serwisu Legalny Biznes na zasadach określonych w nn. Regulaminie.
9.3 Z zastrzeżeniem licencji  do używania oznaczeń Certyfikat Legalny Biznes oraz Raport Online udzielanej na zasadach i warunkach określonych w nn . Regulaminie, korzystanie z Serwisu w jakikolwiek sposób nie skutkuje nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. Praw własności intelektualnej.
9.4 Zabronione jest bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub dowolnej części Praw własności intelektualnej do Serwisu. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania z Serwisu Legalny Biznes w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków dozwolonego użytku wynikających z obowiązujących przepisów.
9.5 Regulaminy, dokumentacja prywatności, dokumenty dotyczące danych osobowych, projekty umów, akty prawne oraz wszelkie inne dokumenty sporządzone w wyniku wykonywania usług Serwisu Legalny Biznes stanowią przedmiot ochrony jako utwory prawa autorskiego. Wszelkie prawa autorskie do ww. dokumentów przysługują Usługodawcy.
9.6 Usługodawca udziela nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do korzystania z dokumentów sporządzonych w wyniku świadczenia usług Serwisu Legalny Biznes (regulaminy, dokumentacja prywatności, dokumenty dotyczące danych osobowych, projekty umów lub aktów prawnych i in.) na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie techniką zapisu cyfrowego i komputerowego;
2) zwielokrotnianie techniką zapisu cyfrowego i komputerowego;
3) wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej;
4) publiczne udostępnianie  w Internecie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
9.7 Modyfikowanie sporządzonych przez Serwis Legalny Biznes dokumentów w okresie trwania Pakietu Legalny Biznes dopuszczalne jest wyłącznie w formie uzgodnionej uprzednio z Usługodawcą.
9.8 Jeżeli strony inaczej nie postanowiły, nabycie od Usługodawcy w formie elektronicznej egzemplarza dokumentu sporządzonego w wyniku świadczenia usług Serwisu Legalny Biznes obejmuje prawo do zastosowania go tylko jednorazowo w oznaczonym serwisie internetowym Usługobiorcy i nie uprawnia Usługobiorcy do stosowania tego dokumentu jako wzorca do innych przedsięwzięć.
9.9 Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie, używanie dokumentów stanowiących przedmiot praw autorskich Usługodawcy bez jego zgody przez Użytkowników lub osoby trzecie.
9.10 W przypadku, gdy przedmiotem usługi Serwisu Legalny Biznes jest audyt lub/i modyfikacja dokumentu dostarczonego przez Usługobiorcę, Usługobiorca zapewnia, że przysługują mu wszelkie prawa do korzystania, udostępniania i zmiany treści takich dokumentów oraz że udostępnianie lub/i zmiana ich treści nie narusza praw osób trzecich. Usługobiorca zobowiązuje się zwolnić Usługodawcę ze wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z nieprawdziwości któregokolwiek z powyższych oświadczeń. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania się o wszelkich takich roszczeniach podniesionych na drodze sądowej lub administracyjnej. Usługobiorca zobowiązuje się wstąpić na miejsce Usługodawcy do każdego postępowania toczącego się związku z takim roszczeniami, a jeżeli okaże się to niemożliwe, zobowiązuje się przystąpić do niego po stronie Usługodawcy.
9.11 Kopiowanie lub publikowanie niniejszego Regulaminu w całości lub części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

10.1 Usługodawca ponosi względem Usługobiorców nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie szkody rzeczywiste wynikające z winy umyślnej lub zawinionego rażącego niedbalstwa w świadczeniu usług za pośrednictwem Serwisu Legalny Biznes.
10.2 Usługodawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie, za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną.
10.3 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w innych przypadkach niż wyżej wymienione, w szczególności za szkody wynikłe z winy nieumyślnej, za utracone korzyści, szkody pośrednie oraz szkody poniesione przez osoby trzecie, na rzecz których Usługodawca nie świadczył usług.
10.4 W każdym przypadku odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy wobec Usługobiorcy, ograniczona jest do wynagrodzenia uiszczonego przez Usługobiorcę na rzecz Usługodawcy za wykonanie zlecenia, w związku z którym powstała szkoda.
10.5 Serwis Legalny Biznes zobowiązuje się zwrócić Usługobiorcy równowartość rocznego abonamentu za Certyfikat Legalny Biznes, w przypadku poniesienia przez Usługobiorcę szkody z tytułu klauzul niedozwolonych w Dokumentach lub/i Procedurze Obsługi Klienta opublikowanych w serwisie internetowym objętym Certyfikatem Legalny Biznes.
10.6 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych droga elektroniczną z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w wyniku działania lub zaniechania operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej albo z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
10.7 Usługobiorca ponosi samodzielną odpowiedzialność za szkodę wynikającą z podania Usługodawcy przy wykonaniu usługi nieprawdziwych, niepełnych lub nierzetelnych informacji oraz za działania i zaniechania, które stanowią naruszenie przepisów prawa, postanowień Dokumentów lub/i Procesu Zakupowego oraz Dobrych Praktyk Legalnego Biznesu opublikowanych w serwisie internetowym.

10.8 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
1)    za treści opublikowane w Dokumentach lub/i Procesie Zakupowym na stronie internetowej Usługobiorcy, które są niezgodne z zaleceniami zawartymi w raporcie z audytu prawnego,
2)    w przypadku braku publikacji w Dokumentach lub/i Procesie Zakupowym na stronie internetowej Usługobiorcy treści zgodnie z zaleceniami zawartymi w raporcie z audytu prawnego.
3)    w przypadku publikacji nowych treści lub usunięcia dotychczasowych treści w Dokumentach lub/i Procesie Zakupowym na stronie internetowej Usługobiorcy, bez wiedzy i zgody Usługobiorcy.

10.9 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki utraty przez Użytkownika lub wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępu do Konta Użytkownika, chyba że zdarzenia te wyniknęły z winy Usługodawcy.
10.10 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
10.11 Strony akceptują wzajemne przesyłanie informacji poprzez pocztę elektroniczną, w tym ryzyka związane z taką wymianą informacji (art. wirusy komputerowe). Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że przesyłanie informacji poprzez pocztę elektroniczną może nie gwarantować poufności korespondencji.
10.12 Usługodawca ponosi względem Konsumentów odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług świadczonych na ich rzecz w ramach Serwisu Legalny Biznes na zasadach ogólnych.
10.13 Usługodawca udzieli niezbędnych wskazówek konsumentom w celu dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługobiorcę umowy sprzedaży towaru lub usługi za pośrednictwem serwisu internetowego, który korzysta z Certyfikatu Legalny Biznes zgodnie z nn. Regulaminem.
10.14 Usługodawca nie ponosi jednak jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługobiorcę umowy sprzedaży towaru lub usługi za pośrednictwem Internetu. W szczególności Usługodawca nie odpowiada za działania i zaniechania Usługobiorcy, które stanowią naruszenie przepisów prawa, postanowień Dokumentów lub/i Procesu Zakupowego oraz Dobrych Praktyk Legalnego Biznesu opublikowanych w serwisie internetowym.

11. REKLAMACJE

11.1 Wszelkie uwagi, reklamacje zapytania oraz informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane na adres e-mail: biuro@legalnybiznes.pl
11.2 Reklamacja powinna zawierać:
1) Login Użytkownika, zwanego dalej „Reklamującym”;
2) określenie przedmiotu reklamacji;
3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
11.3 Usługodawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania lub ją odrzucić, jeżeli wiadomość e-mail Użytkownika:
1) nie ma danych tożsamości Użytkownika
2) nie ma tematu;
3) nie ma treści lub jest ona bezsensowna;
4) zawiera załączniki będące nosicielami wirusów;
5) zawiera treści obraźliwe i wulgarne bądź stanowiące naruszenie Netykiety;
6) dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie lub materiałach pomocy dostępnych w Serwisie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu,
7) dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika;
8) zostanie złożone po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.
11.4 Usługodawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od dnia jej złożenia.
11.5 Użytkownik, na żądanie Usługodawcy, jest obowiązany do złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących reklamacji. Na czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień, o których mowa w zdaniu poprzednim, terminy reklamacyjne ulegają zawieszeniu i zaczynają biec dalej po otrzymaniu wyjaśnień przez Usługodawcę.
11.6 Odpowiedzi na reklamację Usługodawca udziela drogą elektroniczną na wskazany przez Reklamującego adres poczty elektronicznej.

12. ODSTĄPIENIE

12.1 Usługodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania usługi za zwrotem wniesionej przez Usługobiorcę opłaty, jeżeli rodzaj, zakres lub informacje podane przez Usługobiorcę zostały określone niezgodnie z prawdą.
12.2 W przypadku odstąpienia od zamówienia Usługodawca, poinformuje Usługobiorcę o zaistniałych okolicznościach i dokona zwrotu pełnej płatności na konto bankowe, z którego realizowana była płatność, niezwłocznie i nie dłużej niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty odstąpienia od zamówienia  chyba, że Usługodawca i Usługobiorca postanowią inaczej.

 

13. ZMIANA REGULAMINU

13.1 Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany zasad i warunków korzystania z usług Serwisu Legalny Biznes w trybie zmiany Regulaminu.
13.2 O zmianach Regulaminu Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie lub drogą mailową. Usługobiorca może w formie pisemnej wyrazić brak akceptacji dla zmienionego Regulaminu. Sprzeciw należy zgłosić w ciągu miesiąca od daty otrzymania zawiadomienia. Brak sprzeciwu w obowiązującym terminie jest tożsamy z akceptacją zmienionego Regulaminu. W razie wątpliwości poczytuje się, iż Usługobiorca korzysta z Serwisu Legalny Biznes Zawiadomienie o zmianie będzie zawierało informację o terminie zgłoszenia sprzeciwu oraz konsekwencjach braku jego złożenia.

14. POSTANOWIENIA DODATKOWE

14.1 Prawa i obowiązki Usługodawcy określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
14.2 Oświadczenia dotyczące Umowy są ważne jedynie w formie pisemnej oraz drogą elektroniczną, w przypadkach wskazanych w Regulaminie. Rozwiązanie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że co innego wynika z Regulaminu.
14.3 Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem Legalny Biznes, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.
14.4 Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
14.5 Usługodawca zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Usługodawca uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
14.6 Usługodawca jest uprawniony do opublikowania nazwy domeny lub/i logotypu pod którymi działa Usługobiorca, w zakresie niezbędnym do wykonywania usług oferowanych przez Serwis Legalny Biznes oraz prezentacji listy referencyjnej klientów w celach marketingowych.
14.7 Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie Newslettera Serwisu Legalny Biznes. Pozostali Użytkownicy mogą zapisać się do otrzymywania Newslettera Serwisu Legalny Biznes. Każdy Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez pocztę elektroniczną lub wypełnienie i wysłanie formularza dostępnego w Serwisie Legalny Biznes.
14.8 Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z działaniem Serwisu Legalny Biznes jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe w związku z działaniem Serwisu Legalny Biznes, których stroną jest konsument, będą rozstrzygane przed właściwym miejscowo według zasad ogólnych sądem powszechnym. Wszelkie inne spory powstałe w związku z działaniem Serwisu Legalny Biznes będą rozstrzygane przed sądem powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

do góry

Newsletter

Prawo e-commerce
Ochrona danych osobowych
Baza certyfikatów

Baza certyfikatów

Baza certyfikatów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Zobacz certyfikat

Ochrona konsumentów