Regulaminy sklepów internetowych
 Obsługa prawna e-commerce

Zaloguj się

Klauzule niedozwolone rejestr

W niniejszym dziale publikujemy klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów i serwisów internetowych. Klauzulami niedozwolonymi są te postanowienia regulaminu sklepu lub serwisu internetowego, które są sprzeczne z tzw. dobrymi obyczajami lub rażąco naruszają interesy konsumenta. W szczególności za niedozwolone uznaje się postanowienia regulaminu, które wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność przedsiębiorcy wobec konsumenta w sposób mniej korzystny, niż stanowi prawo albo zastrzegają jednostronnie na rzecz przedsiębiorcy dodatkowe uprawnienia, które nie są przewidziane prawem jak możliwość zmiany regulaminu, wypowiedzenia umowy, żądania kary umownej i inne. Rejestr klauzul niedozwolonych prowadzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przedsiębiorcy, którzy stosują klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów i serwisów internetowych narażają się na kary pieniężne aż do wysokości 10% obrotów rocznych. Specjaliści Legalnego Biznesu na bieżąco monitorują nowe klauzule niedozwolone w sprzedaży internetowej, dzięki czemu możemy zapewnić naszym klientom pełne bezpieczeństwo i ochronę prawną.

Ilość klauzul niedozwolonych e-commerce
4 1 9 6
stan na dzień: 21-08-2019
Numer wpisu: 6398
2016-05-02
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Towar zakupiony w naszym sklepie internetowym może być zwrócony w terminie do 10 dni roboczych od czasu otrzymania paczki przez klienta. Zwrotowi podlega towar nieużywany, nieuszkodzony i w oryginalnym opakowaniu.
Komentarz:
Numer wpisu: 6397
2016-04-25
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.
Komentarz:
Numer wpisu: 6396
2016-04-25
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w sytuacjach gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.
Komentarz:
Numer wpisu: 6395
2016-04-25
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Jeżeli po otrzymaniu towaru kupujący znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien w obecności kuriera spisać protokół szkody, w którym ujęta będzie data, godzina doręczenia oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków. Wymiana produktu na nowy możliwa jest tylko na podstawie spisanego protokołu.
Komentarz:
Numer wpisu: 6394
2016-04-25
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Opisy produktów odzwierciedlają w możliwie najwyższym stopniu specyfikę zamawianego towaru. Błędne dane nie stanowią jednak podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
Komentarz:
Numer wpisu: 6393
2016-04-25
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Wszelkie sprawy sporne, strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.
Komentarz:
Numer wpisu: 6392
2016-04-25
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajki, zamknięcie granic, itp.).
Komentarz:
Numer wpisu: 6391
2016-04-25
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Kwota do zwrotu zostanie pomniejszona o koszt wysyłki do klienta.
Komentarz:
Numer wpisu: 6390
2016-04-25
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Zwracany towar musi być odesłany w stanie niezmienionym (jeśli posiadał oryginalne opakowanie musi być w nim dostarczony), (…). Wszelkie zarysowania, odbarwienia, czy tym podobne uszkodzenia mechaniczne, których wystąpienie mogłoby sugerować niewlaściwe obchodzenie się z towarem, spowodują nie uznanie roszczenia.
Komentarz:
Numer wpisu: 6389
2016-04-25
Dział: SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
Cena podana w niniejszej umowie może ulec zmianie w wyniku decyzji producenta.
Komentarz:

Newsletter

Prawo e-commerce
Ochrona danych osobowych
Baza certyfikatów

Baza certyfikatów

Baza certyfikatów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Zobacz certyfikat

Ochrona konsumentów