Regulaminy sklepów internetowych
 Obsługa prawna e-commerce

Zaloguj się

Klauzule niedozwolone rejestr

W niniejszym dziale publikujemy klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów i serwisów internetowych. Klauzulami niedozwolonymi są te postanowienia regulaminu sklepu lub serwisu internetowego, które są sprzeczne z tzw. dobrymi obyczajami lub rażąco naruszają interesy konsumenta. W szczególności za niedozwolone uznaje się postanowienia regulaminu, które wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność przedsiębiorcy wobec konsumenta w sposób mniej korzystny, niż stanowi prawo albo zastrzegają jednostronnie na rzecz przedsiębiorcy dodatkowe uprawnienia, które nie są przewidziane prawem jak możliwość zmiany regulaminu, wypowiedzenia umowy, żądania kary umownej i inne. Rejestr klauzul niedozwolonych prowadzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przedsiębiorcy, którzy stosują klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów i serwisów internetowych narażają się na kary pieniężne aż do wysokości 10% obrotów rocznych. Specjaliści Legalnego Biznesu na bieżąco monitorują nowe klauzule niedozwolone w sprzedaży internetowej, dzięki czemu możemy zapewnić naszym klientom pełne bezpieczeństwo i ochronę prawną.

Ilość klauzul niedozwolonych e-commerce
4 1 9 6
stan na dzień: 21-08-2019
Numer wpisu: 6424
2016-05-13
Dział: INNE USŁUGI
W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zleceniobiorcę z powodu jej rażącego naruszenia postanowień przez Zleceniodawcę przed uzyskaniem dla niego przez Zleceniobiorcę jakichkolwiek kwot, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy dodatkowe wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie (...) netto za czynności, jakie Zleceniobiorca podjął wobec przedsiębiorstwa przesyłowego.
Komentarz:
Numer wpisu: 6423
2016-05-06
Dział: INNE USŁUGI
Odsprzedaż lub próba odsprzedaży w cenie wyższej, niż wydrukowana lub użycie w nieautoryzowanej promocji, unieważnia bilet bez zwrotu należności poniesionych z tytułu jego zakupu.
Komentarz:
Numer wpisu: 6421
2016-05-06
Dział: SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi, plomby bądź numery seryjne zostały zerwane lub uniemożliwiają identyfikację produktu oraz gdy wada powstała wskutek zwarcia instalacji elektrycznej.
Komentarz:
Numer wpisu: 6420
2016-05-06
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
W przypadku zwrotu towaru należność za zakupiony towar zostanie zwrócona Klientowi przelewem na wskazany rachunek bankowy natychmiast po jego otrzymaniu bez kosztów wysyłki.
Komentarz:
Numer wpisu: 6419
2016-05-06
Dział: INNE USŁUGI
Wszystkie sprawy sporne, strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.
Komentarz:
Numer wpisu: 6418
2016-05-06
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmienione zapisy Regulaminu są wiążące od chwili ich opublikowania na witrynie. Klienci zobowiązani są systematycznie przeglądać treść Regulaminu.
Komentarz:
Numer wpisu: 6417
2016-05-06
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji wartość zamówionych towarów zostanie zwrócona na konto Kupującego w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym.
Komentarz:
Numer wpisu: 6416
2016-05-06
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
…Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu będą rozpatrywane jedynie w sytuacji, gdy uszkodzenie zostało zgłoszone spedytorowi w momencie odbioru przesyłki. Warunkiem przyjęcia takiej reklamacji będzie spisanie wraz ze spedytorem protokołu reklamacyjnego.
Komentarz:
Numer wpisu: 6415
2016-05-06
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Niewidoczne przy odbiorze przesyłki ubytki lub uszkodzenia Kupujący zobowiązany jest zgłosić Sprzedającemu w ciągu 5 dni od odebrania przesyłki, pisemnie na w/w adres i zgodnie z powołanymi zasadami.
Komentarz:
Numer wpisu: 6414
2016-05-06
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
W przypadku pozytywnego dla Kupującego rozpatrzenia reklamacji, koszt przesyłki zostanie Kupującemu zwrócony na wskazany przez niego rachunek bankowy, pod warunkiem przesłania uszkodzonego towaru zgodnie z w/w zasadami.
Komentarz:

Newsletter

Prawo e-commerce
Ochrona danych osobowych
Baza certyfikatów

Baza certyfikatów

Baza certyfikatów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Zobacz certyfikat

Ochrona konsumentów