Regulaminy sklepów internetowych
 Obsługa prawna e-commerce

Zaloguj się

Klauzule niedozwolone rejestr

W niniejszym dziale publikujemy klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów i serwisów internetowych. Klauzulami niedozwolonymi są te postanowienia regulaminu sklepu lub serwisu internetowego, które są sprzeczne z tzw. dobrymi obyczajami lub rażąco naruszają interesy konsumenta. W szczególności za niedozwolone uznaje się postanowienia regulaminu, które wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność przedsiębiorcy wobec konsumenta w sposób mniej korzystny, niż stanowi prawo albo zastrzegają jednostronnie na rzecz przedsiębiorcy dodatkowe uprawnienia, które nie są przewidziane prawem jak możliwość zmiany regulaminu, wypowiedzenia umowy, żądania kary umownej i inne. Rejestr klauzul niedozwolonych prowadzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przedsiębiorcy, którzy stosują klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów i serwisów internetowych narażają się na kary pieniężne aż do wysokości 10% obrotów rocznych. Specjaliści Legalnego Biznesu na bieżąco monitorują nowe klauzule niedozwolone w sprzedaży internetowej, dzięki czemu możemy zapewnić naszym klientom pełne bezpieczeństwo i ochronę prawną.

Ilość klauzul niedozwolonych e-commerce
4 1 9 6
stan na dzień: 21-08-2019
Numer wpisu: 6434
2016-05-25
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Sprzedawca dołożył wszelkich starań by witryna sklepu funkcjonowała prawidłowo i aby opisy oraz dane umieszczone w sklepie były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez producenta, jak i za odbiegający od prezentacji produktów na zdjęciach ich wygląd faktyczny
Komentarz:
Numer wpisu: 6433
2016-05-25
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Zwrot towarów Zwrot należności za zwrócone towary, po potrąceniu całkowitych kosztów przesyłki, nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu przelewem na wskazane przez Państwa konto bankowe
Komentarz:
Numer wpisu: 6432
2016-05-25
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Wypełnianie i wysłanie formularza oznacza również zapoznanie się z Regulaminem i akceptację warunków w nim zawartych
Komentarz:
Numer wpisu: 6431
2016-05-16
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy dane podane przez Klienta są niepełne lub błędne. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Sklep Internetowy zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta ze wskazaniem przyczyny odmowy.
Komentarz:
Numer wpisu: 6430
2016-05-16
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Koszty przesyłki oraz inne uboczne koszty transakcji nie podlegają zwrotowi.
Komentarz:
Numer wpisu: 6429
2016-05-16
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Sporządzanie protokołu szkody jest warunkiem koniecznym i podstawą do uwzględnienia reklamacji za szkody powstałe w trakcie transportu.
Komentarz:
Numer wpisu: 6428
2016-05-13
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (DZ.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy kupna w terminie 10 dni poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym (towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu - przesyłka nie może być rozpakowana). Jednocześnie informujemy, iż w celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu. Zwrot należy uzgodnić e-mailem info@grafitlublin.pl. Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.
Komentarz:
Numer wpisu: 6427
2016-05-13
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
Komentarz:
Numer wpisu: 6426
2016-05-13
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Do zwracanego towaru musi być załączony podpisany oryginał faktury VAT oraz numer rachunku bankowego na który ma zostać dokonany zwrot wartości towaru.
Komentarz:
Numer wpisu: 6425
2016-05-13
Dział: INNE USŁUGI
Zleceniobiorca zobowiązuje się do poinformowania Zleceniodawcy o każdej zmianie adresu właściwego do kierowania zawiadomień i korespondencji związanej z niniejszą umową poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej (…)
Komentarz:

Newsletter

Prawo e-commerce
Ochrona danych osobowych
Baza certyfikatów

Baza certyfikatów

Baza certyfikatów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Zobacz certyfikat

Ochrona konsumentów