Regulaminy sklepów internetowych
 Obsługa prawna e-commerce

Zaloguj się

Klauzule niedozwolone rejestr

W niniejszym dziale publikujemy klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów i serwisów internetowych. Klauzulami niedozwolonymi są te postanowienia regulaminu sklepu lub serwisu internetowego, które są sprzeczne z tzw. dobrymi obyczajami lub rażąco naruszają interesy konsumenta. W szczególności za niedozwolone uznaje się postanowienia regulaminu, które wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność przedsiębiorcy wobec konsumenta w sposób mniej korzystny, niż stanowi prawo albo zastrzegają jednostronnie na rzecz przedsiębiorcy dodatkowe uprawnienia, które nie są przewidziane prawem jak możliwość zmiany regulaminu, wypowiedzenia umowy, żądania kary umownej i inne. Rejestr klauzul niedozwolonych prowadzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przedsiębiorcy, którzy stosują klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów i serwisów internetowych narażają się na kary pieniężne aż do wysokości 10% obrotów rocznych. Specjaliści Legalnego Biznesu na bieżąco monitorują nowe klauzule niedozwolone w sprzedaży internetowej, dzięki czemu możemy zapewnić naszym klientom pełne bezpieczeństwo i ochronę prawną.

Ilość klauzul niedozwolonych e-commerce
4 1 9 6
stan na dzień: 21-08-2019
Numer wpisu: 6364
1901-12-13
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Reklamacji nie podlegają:… wyrób posiadający uszkodzenia mechaniczne
Komentarz:
Numer wpisu: 6365
1901-12-13
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Do zwracanego towaru należy załączyć oświadczenie pisemne o rezygnacji z zakupu, podanie numeru konta bankowego, na które ma być dokonany zwrot pieniędzy. Całkowity koszt zwrotu pokrywa Klient. Zwracamy kwotę produktu, nie zwracamy kosztów wysyłki.
Komentarz:
Numer wpisu: 6366
1901-12-13
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Zwracany towar musi być odesłany w stanie niezmienionym (jeśli posiadał oryginalne opakowanie musi być w nim dostarczony), (…). Wszelkie zarysowania, odbarwienia, czy tym podobne uszkodzenia mechaniczne, których wystąpienie mogłoby sugerować niewłaściwe obchodzenie się z towarem, spowodują nie uznanie roszczenia.
Komentarz:
Numer wpisu: 6367
1901-12-13
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Kwota do zwrotu zostanie pomniejszona o koszt wysyłki do klienta.
Komentarz:
Numer wpisu: 6368
1901-12-13
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajki, zamknięcie granic, itp.)
Komentarz:
Numer wpisu: 6369
1901-12-13
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Wszelkie sprawy sporne, strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.
Komentarz:

Newsletter

Prawo e-commerce
Ochrona danych osobowych
Baza certyfikatów

Baza certyfikatów

Baza certyfikatów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Zobacz certyfikat

Ochrona konsumentów