Regulaminy sklepów internetowych
 Obsługa prawna e-commerce

Zaloguj się

Klauzule niedozwolone rejestr

W niniejszym dziale publikujemy klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów i serwisów internetowych. Klauzulami niedozwolonymi są te postanowienia regulaminu sklepu lub serwisu internetowego, które są sprzeczne z tzw. dobrymi obyczajami lub rażąco naruszają interesy konsumenta. W szczególności za niedozwolone uznaje się postanowienia regulaminu, które wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność przedsiębiorcy wobec konsumenta w sposób mniej korzystny, niż stanowi prawo albo zastrzegają jednostronnie na rzecz przedsiębiorcy dodatkowe uprawnienia, które nie są przewidziane prawem jak możliwość zmiany regulaminu, wypowiedzenia umowy, żądania kary umownej i inne. Rejestr klauzul niedozwolonych prowadzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przedsiębiorcy, którzy stosują klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów i serwisów internetowych narażają się na kary pieniężne aż do wysokości 10% obrotów rocznych. Specjaliści Legalnego Biznesu na bieżąco monitorują nowe klauzule niedozwolone w sprzedaży internetowej, dzięki czemu możemy zapewnić naszym klientom pełne bezpieczeństwo i ochronę prawną.

Ilość klauzul niedozwolonych e-commerce
4 1 9 6
stan na dzień: 21-08-2019
Numer wpisu: 6450
2016-06-17
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Cena sprzedaży ulegnie zmianie w przypadku (…) podwyższenia standardu samochodu wynikającego z decyzji producenta samochodu.
Komentarz:
Numer wpisu: 6449
2016-06-17
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu, z nienaruszoną metką. Zwrot należy uzgodnić e-mailem lub telefonicznie. Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.
Komentarz:
Numer wpisu: 6448
2016-06-17
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
Komentarz:
Numer wpisu: 6447
2016-06-08
Dział: INNE USŁUGI
Research Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
Komentarz:
Numer wpisu: 6440
2016-05-25
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z Regulaminu jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Administratora
Komentarz:
Numer wpisu: 6439
2016-05-25
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Koszt dostawy (...) ponosi Kupujący i nie podlegają zwrotowi
Komentarz:
Numer wpisu: 6438
2016-05-25
Dział: SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Po zmianie każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z nowym regulaminem. Jeśli go nie zaakceptuje, to powinien zaprzestać korzystania z serwisu jako Użytkownik i powiadomić o tym fakcie Właściciela sklepu, aby usunął jego konto
Komentarz:
Numer wpisu: 6437
2016-05-25
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Gwarantujemy zwrot ceny produktu w terminie 14 dni od chwili jego otrzymania. Koszt dostawy oraz zwrotu produktu nie jest zwracany przez sklep
Komentarz:
Numer wpisu: 6436
2016-05-25
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Sprzedawca zapewnia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych będą służyły wyłącznie do celów związanych z prowadzoną przez sprzedawcę działalnością gospodarczą
Komentarz:
Numer wpisu: 6435
2016-05-25
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
W przypadku gdy reklamacja jest niezasadna, klient pokrywa koszty oględzin w wysokości 30 zł
Komentarz:

Newsletter

Prawo e-commerce
Ochrona danych osobowych
Baza certyfikatów

Baza certyfikatów

Baza certyfikatów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Zobacz certyfikat

Ochrona konsumentów