Regulaminy sklepów internetowych
 Obsługa prawna e-commerce

Zaloguj się

Klauzule niedozwolone rejestr

W niniejszym dziale publikujemy klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów i serwisów internetowych. Klauzulami niedozwolonymi są te postanowienia regulaminu sklepu lub serwisu internetowego, które są sprzeczne z tzw. dobrymi obyczajami lub rażąco naruszają interesy konsumenta. W szczególności za niedozwolone uznaje się postanowienia regulaminu, które wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność przedsiębiorcy wobec konsumenta w sposób mniej korzystny, niż stanowi prawo albo zastrzegają jednostronnie na rzecz przedsiębiorcy dodatkowe uprawnienia, które nie są przewidziane prawem jak możliwość zmiany regulaminu, wypowiedzenia umowy, żądania kary umownej i inne. Rejestr klauzul niedozwolonych prowadzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przedsiębiorcy, którzy stosują klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów i serwisów internetowych narażają się na kary pieniężne aż do wysokości 10% obrotów rocznych. Specjaliści Legalnego Biznesu na bieżąco monitorują nowe klauzule niedozwolone w sprzedaży internetowej, dzięki czemu możemy zapewnić naszym klientom pełne bezpieczeństwo i ochronę prawną.

Ilość klauzul niedozwolonych e-commerce
4 1 9 6
stan na dzień: 21-08-2019
Numer wpisu: 6472
2016-07-01
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Wszelkie reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie będą uwzględniane jedynie w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego z udziałem firmy spedycyjnej. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie (nie później niź 48 godzin od otrzymania przesyłki) powiadomić o tym pisemnie (poprzez e-mail) firmę Natural Quelle. Reklamacje niespełniające podanej procedury nie będą uwzględniane
Komentarz:
Numer wpisu: 6471
2016-07-01
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Termin odbioru może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, takich jak zdarzenia (...) związane z producentem pojazdu
Komentarz:
Numer wpisu: 6470
2016-07-01
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
W przypadku niemożliwości dostarczenia Kupującemu samochodu w okresie 60 dni od daty przewidywanego terminu odbioru określonego w Zamówieniu, Zamówienie może ulec rozwiązaniu na życzenie Kupującego
Komentarz:
Numer wpisu: 6469
2016-07-01
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu zostaną skierowane pod rozstrzygnięcie sądu właściwości ogólnej pozwanego
Komentarz:
Numer wpisu: 6468
2016-07-01
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Zwrotowi podlega tylko towar bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, bezwonny. Wraz ze zwracanym towarem należy przesłać oryginały dokumentów zakupu i dostawy
Komentarz:
Numer wpisu: 6465
2016-06-17
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Firma E-purpose Sp. z o.o. umożliwia zwrot i wymianę zakupionego towaru w terminie dziesięciu dni od daty otrzymania przesyłki.
Komentarz:
Numer wpisu: 6464
2016-06-17
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Sklep zobowiązuje się zwrócić Klientowi należność za zwracany towar (w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu), w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest dołączenie kopii dokumentu potwierdzającego termin wydania towaru.
Komentarz:
Numer wpisu: 6463
2016-06-17
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa klient. Jeżeli klient nie odbierze odrzuconej reklamacji w ciągu 3 miesięcy od otrzymania decyzji towar zostanie zutylizowany.
Komentarz:
Numer wpisu: 6462
2016-06-17
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
(…) Zamówienie, które w ciągu 3 dni roboczych nie zostanie potwierdzone, nie zostanie zrealizowane, gdyż złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. (…) Sklep internetowy TISSOTOYS zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówień, bez podania przyczyny.
Komentarz:
Numer wpisu: 6461
2016-06-17
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Paczki sprawdzamy w obecności kuriera. Jeżeli towar jest uszkodzony spisujemy protokół szkody tego samego dnia co paczka została doręczona w obecności kuriera. Protokół szkody sporządzony w następnych dniach nie podlega reklamacji, reklamacje nie będą rozpatrywane.
Komentarz:

Newsletter

Prawo e-commerce
Ochrona danych osobowych
Baza certyfikatów

Baza certyfikatów

Baza certyfikatów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Zobacz certyfikat

Ochrona konsumentów