Regulaminy sklepów internetowych
 Obsługa prawna e-commerce

Zaloguj się

Klauzule niedozwolone rejestr

W niniejszym dziale publikujemy klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów i serwisów internetowych. Klauzulami niedozwolonymi są te postanowienia regulaminu sklepu lub serwisu internetowego, które są sprzeczne z tzw. dobrymi obyczajami lub rażąco naruszają interesy konsumenta. W szczególności za niedozwolone uznaje się postanowienia regulaminu, które wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność przedsiębiorcy wobec konsumenta w sposób mniej korzystny, niż stanowi prawo albo zastrzegają jednostronnie na rzecz przedsiębiorcy dodatkowe uprawnienia, które nie są przewidziane prawem jak możliwość zmiany regulaminu, wypowiedzenia umowy, żądania kary umownej i inne. Rejestr klauzul niedozwolonych prowadzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przedsiębiorcy, którzy stosują klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów i serwisów internetowych narażają się na kary pieniężne aż do wysokości 10% obrotów rocznych. Specjaliści Legalnego Biznesu na bieżąco monitorują nowe klauzule niedozwolone w sprzedaży internetowej, dzięki czemu możemy zapewnić naszym klientom pełne bezpieczeństwo i ochronę prawną.

Ilość klauzul niedozwolonych e-commerce
4 1 9 6
stan na dzień: 20-03-2019
Numer wpisu: 6342
2016-03-23
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Bombowedeko.pl nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez Pocztę Polską z umów obsługi przewozowej i pocztowej.
Komentarz:
Numer wpisu: 6340
2016-03-23
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Zwrotowi nie podlegają koszty przesyłki i przedmioty uszkodzone z winy Kupującego. Taki towar zostanie ponownie odesłany do Kupującego na jego koszt.
Komentarz:
Numer wpisu: 6339
2016-03-23
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
Komentarz:
Numer wpisu: 6338
2016-03-23
Dział: INNE USŁUGI
Strony z ważnych powodów, mogą rozwiązać umowę za 2 tygodniowym wypowiedzeniem, przy czym w takim wypadku Zleceniodawcy nie przysługuje prawo żądania zwrotu wpłaconych na rzecz Zleceniobiorcy zaliczek, zaś Zleceniobiorcy przysługuje prawo żądania wynagrodzenia, obliczonego proporcjonalnie do ilości wykonanych prac.
Komentarz:
Numer wpisu: 6337
2016-03-23
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
V. Zwroty 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 7 dni od daty odebrania przesyłki. Towar w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością, wraz z dowodem zakupu oraz pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość należy przesłać na adres sklepu. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru, który nie jest w żaden sposób zniszczony oraz nie był używany (nie nosi jakichkolwiek śladów używania).
Komentarz:
Numer wpisu: 6335
2016-03-23
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Do przesyłki należy dołączyć oryginalny dowód zakupu - jego brak uniemożliwi zwrot pieniędzy.
Komentarz:
Numer wpisu: 6334
2016-03-23
Dział: SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
Odstąpienie od umowy przez Kupującego dopuszczalne jest tylko za zapłatą odstępnego w wysokości 25% wartości zamówienia.
Komentarz:
Numer wpisu: 6333
2016-03-18
Dział: INNE USŁUGI
Spory będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Warszawie.
Komentarz:
Numer wpisu: 6332
2016-03-18
Dział: INNE USŁUGI
W przypadku rezygnacji z czarteru: a. rezygnacja do 60 dni przed rozpoczęciem czarteru - potrąca się 50% zaliczki; b. rezygnacja późniejsza niż 60 dni przed rozpoczęciem czarteru - potrąca się całość zaliczki.
Komentarz:
Numer wpisu: 6324
2016-03-09
Dział: INNE USŁUGI
Wszelkie reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie będą uwzględniane jedynie w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego z udziałem firmy spedycyjnej. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie (nie później niż 48 godzin od otrzymania przesyłki) powiadomić o tym pisemnie (e-mailem) firmę Exception. Reklamacje niespełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.
Komentarz:

Newsletter

Prawo e-commerce
Ochrona danych osobowych
Baza certyfikatów

Baza certyfikatów

Baza certyfikatów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Zobacz certyfikat

Ochrona konsumentów