Regulaminy sklepów internetowych
 Obsługa prawna e-commerce

Zaloguj się

Klauzule niedozwolone rejestr

W niniejszym dziale publikujemy klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów i serwisów internetowych. Klauzulami niedozwolonymi są te postanowienia regulaminu sklepu lub serwisu internetowego, które są sprzeczne z tzw. dobrymi obyczajami lub rażąco naruszają interesy konsumenta. W szczególności za niedozwolone uznaje się postanowienia regulaminu, które wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność przedsiębiorcy wobec konsumenta w sposób mniej korzystny, niż stanowi prawo albo zastrzegają jednostronnie na rzecz przedsiębiorcy dodatkowe uprawnienia, które nie są przewidziane prawem jak możliwość zmiany regulaminu, wypowiedzenia umowy, żądania kary umownej i inne. Rejestr klauzul niedozwolonych prowadzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przedsiębiorcy, którzy stosują klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów i serwisów internetowych narażają się na kary pieniężne aż do wysokości 10% obrotów rocznych. Specjaliści Legalnego Biznesu na bieżąco monitorują nowe klauzule niedozwolone w sprzedaży internetowej, dzięki czemu możemy zapewnić naszym klientom pełne bezpieczeństwo i ochronę prawną.

Ilość klauzul niedozwolonych e-commerce
4 1 9 6
stan na dzień: 21-08-2019
Numer wpisu: 6483
2016-07-01
Dział: INNE USŁUGI
W przypadku niewykonania przez Klienta obowiązku określonego w ust. 2 ECPP przysługuje od Klienta wynagrodzenie określone w umowie o dochodzenie roszczeń oraz w §1 i §4 niniejszego aneksu obliczone od wartości tych roszczeń zgłoszonych w pozwie
Komentarz:
Numer wpisu: 6482
2016-07-01
Dział: INNE USŁUGI
W terminie 14 dni od prawomocnego zakończenia postępowania sądowego Klient ma obowiązek poinformowania ECPP o wysokości przyznanych mu świadczeń oraz przesłanie odpisu orzeczenia sądowego lub ugody celem dokonania rozliczenia zgodnie z ust.1
Komentarz:
Numer wpisu: 6481
2016-07-01
Dział: INNE USŁUGI
W przypadku rozwiązania przez Klienta umowy o dochodzenie roszczeń przed prawomocnym zakończeniem postępowania sądowego, ECPP uprawnione jest do naliczania wynagrodzenia od uzyskanych przez Klienta w wyniku postępowania kwot zgodnie z powyższą umową oraz niniejszym aneksem
Komentarz:
Numer wpisu: 6479
2016-07-01
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Warunkiem przyjęcia zwrotu jest poprawne wypełnienie formularza i przesłanie go na wskazany adres e-mail sklep@sferapc.pl oraz uprzedni kontakt telefoniczny celem ustalenia procedury zwrotu
Komentarz:
Numer wpisu: 6478
2016-07-01
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Jedynym skutecznym sposobem na zgłoszenie reklamacji jest wypełnienie formularza reklamacyjnego
Komentarz:
Numer wpisu: 6477
2016-07-01
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Gwarancje i reklamacje, pkt 2. Informacje o pomyłce lub stwierdzeniu wady, należy zgłosić w terminie 10 dni od momentu otrzymania przesyłki
Komentarz:
Numer wpisu: 6476
2016-07-01
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
W przypadku otrzymania paczki budzącej wątpliwości należy sporządzić przy kurierze protokół uszkodzenia. Nie przyjmujemy reklamacji po odebraniu paczki od kuriera (wówczas trudno określić winnego uszkodzenia mechanicznego wydruków)
Komentarz:
Numer wpisu: 6475
2016-07-01
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Zwrot pieniędzy następuje po odesłaniu przez Klienta podpisanej kopii faktury korygującej na adres sprzedawcy
Komentarz:
Numer wpisu: 6474
2016-07-01
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Do zwracanego towaru należy ponadto dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży. Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki
Komentarz:
Numer wpisu: 6473
2016-07-01
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
W szczególnych przypadkach Natural Quelle może żądać od Klienta przedpłaty przed zrealizowaniem zamówienia znajdującego się w części zatytułowanej Płatności
Komentarz:

Newsletter

Prawo e-commerce
Ochrona danych osobowych
Baza certyfikatów

Baza certyfikatów

Baza certyfikatów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Zobacz certyfikat

Ochrona konsumentów