Regulaminy sklepów internetowych
 Obsługa prawna e-commerce

Zaloguj się

Klauzule niedozwolone rejestr

W niniejszym dziale publikujemy klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów i serwisów internetowych. Klauzulami niedozwolonymi są te postanowienia regulaminu sklepu lub serwisu internetowego, które są sprzeczne z tzw. dobrymi obyczajami lub rażąco naruszają interesy konsumenta. W szczególności za niedozwolone uznaje się postanowienia regulaminu, które wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność przedsiębiorcy wobec konsumenta w sposób mniej korzystny, niż stanowi prawo albo zastrzegają jednostronnie na rzecz przedsiębiorcy dodatkowe uprawnienia, które nie są przewidziane prawem jak możliwość zmiany regulaminu, wypowiedzenia umowy, żądania kary umownej i inne. Rejestr klauzul niedozwolonych prowadzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przedsiębiorcy, którzy stosują klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów i serwisów internetowych narażają się na kary pieniężne aż do wysokości 10% obrotów rocznych. Specjaliści Legalnego Biznesu na bieżąco monitorują nowe klauzule niedozwolone w sprzedaży internetowej, dzięki czemu możemy zapewnić naszym klientom pełne bezpieczeństwo i ochronę prawną.

Ilość klauzul niedozwolonych e-commerce
4 1 9 6
stan na dzień: 19-10-2019
Numer wpisu: 6494
2016-07-04
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Wszelkie spory ze sprzedawcą, powstałe w związku z funkcjonowaniem sklepu internetowego P.P.H. Kosmed®Zbigniew Leżański, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy
Komentarz:
<p>Według kodeksu cywilnego zakazane są postanowienia regulaminu sklepu internetowego, które narzucają rozpoznanie sporu z konsumentem przez sąd, który wedle ustawy nie jest miejscowo właściwy (np. tylko przez sąd według siedziby sprzedawcy). W przypadku sprzedaży konsumenckiej sądem właściwym do rozpoznania sporu jest sąd miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego (konsumenta lub sprzedawcy), bądź sąd miejsca wykonania umowy. W przypadku sprzedaży towarów przez Internet miejscem spełnienia świadczenia jest miejsce dostawy produktu do konsumenta. Podstawa prawna: art. &nbsp;385 <sup>3 </sup>pkt. 23) kodeksu cywilnego; art. 28 oraz 34 Kodeksu postępowania cywilnego w zw. z art. 454 <sup>1</sup> kodeksu cywilnego.</p>
Numer wpisu: 6493
2016-07-04
Dział: INNE USŁUGI
W szczególności Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, itp.)
Komentarz:
Numer wpisu: 6492
2016-07-04
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Klient zobowiązany jest do dostarczenia wskazanego w formularzu towaru w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania numeru zwrotu
Komentarz:
Numer wpisu: 6491
2016-07-04
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
...Uwaga! Jeżeli Państwo nie dochowają powyżej przedstawionych procedur reklamacyjnych i nie zostanie wykonany wspólnie z przewoźnikiem protokół szkodowy na okoliczność uszkodzeń mechanicznych, droga reklamacji zostanie zamknięta. Przyjęcie przez Państwa przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku, niezgodności lub uszkodzenia. Potwierdzając odbór Kupujący uzyskuje prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru
Komentarz:
Numer wpisu: 6490
2016-07-04
Dział: INNE USŁUGI
Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje nieścisłe lub niekompletne, reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jako niewniesione
Komentarz:
Numer wpisu: 6488
2016-07-01
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Sklep zwraca wyłącznie cenę zakupionego towaru, bez uwzględnienia kosztów przesyłki
Komentarz:
Numer wpisu: 6487
2016-07-01
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez producenta, jak i za odbiegający od prezentacji produktów na zdjęciach i wygląd faktyczny
Komentarz:
Numer wpisu: 6486
2016-07-01
Dział: HANDEL ELEKTRONICZNY
W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, w szczególności w przypadku stwierdzenia nieistnienia wady lub niezgodności towaru z umową albo w przypadku uszkodzenia lub pogorszenia towaru z przyczyn, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym z przyczyn dotyczących klienta lub użytkownia towaru, klient może zostać obciążony kosztami testowania towaru oraz wszelkimi innymi kosztami związanymi z reklamacją. Towar zostanie klientowi odesłany na jego koszt, zaś w wypadku odmowy jego przyjęcia przez Klienta będzie przez sprzedawcę przechowywany nie dłużej niż 30 dni po czym zostanie zniszczony
Komentarz:
Numer wpisu: 6485
2016-07-01
Dział: INNE USŁUGI
Klient upoważnia ECPP do powierzenia w jego imieniu dochodzenia roszczeń, o których mowa w §1 w postępowaniu przedsądowym, przedegzekucyjnym, sądowym i egzekucyjnym uprawnionym do tego podmiotom
Komentarz:
Numer wpisu: 6484
2016-07-01
Dział: INNE USŁUGI
W razie wątpliwości przyjmuje się, że wszystkie uzyskane świadczenia od dnia podpisania niniejszej Umowy są wynikiem działania ECPP i stanowią podstawę do naliczania wynagrodzenia w wysokości określonej w §3 pkt 2, 4 i 6
Komentarz:

Newsletter

Prawo e-commerce
Ochrona danych osobowych
Baza certyfikatów

Baza certyfikatów

Baza certyfikatów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Zobacz certyfikat

Ochrona konsumentów