Regulaminy sklepów internetowych
 Obsługa prawna e-commerce

HANDEL ELEKTRONICZNY / numer wpisu: 6494

Zaloguj się

Wszelkie spory ze sprzedawcą, powstałe w związku z funkcjonowaniem sklepu internetowego P.P.H. Kosmed®Zbigniew Leżański, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy

Numer wpisu: 
6494
Dział: 
HANDEL ELEKTRONICZNY
Komentarz: 
<p>Według kodeksu cywilnego zakazane są postanowienia regulaminu sklepu internetowego, które narzucają rozpoznanie sporu z konsumentem przez sąd, który wedle ustawy nie jest miejscowo właściwy (np. tylko przez sąd według siedziby sprzedawcy). W przypadku sprzedaży konsumenckiej sądem właściwym do rozpoznania sporu jest sąd miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego (konsumenta lub sprzedawcy), bądź sąd miejsca wykonania umowy. W przypadku sprzedaży towarów przez Internet miejscem spełnienia świadczenia jest miejsce dostawy produktu do konsumenta. Podstawa prawna: art. &nbsp;385 <sup>3 </sup>pkt. 23) kodeksu cywilnego; art. 28 oraz 34 Kodeksu postępowania cywilnego w zw. z art. 454 <sup>1</sup> kodeksu cywilnego.</p>

Newsletter

Prawo e-commerce
Ochrona danych osobowych
Baza certyfikatów

Baza certyfikatów

Baza certyfikatów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Zobacz certyfikat

Ochrona konsumentów