Regulaminy sklepów internetowych
 Obsługa prawna e-commerce

Więcej praw dla konsumentów już od czerwca

Zaloguj się

Więcej praw dla konsumentów (i obowiązków dla przedsiębiorców internetowych)

Marcin Kroll ; Źródło: Legalnybiznes.pl

 

Do 13 czerwca 2014 r. w polskim systemie prawnym powinny zostać wprowadzone przepisy nowej Dyrektywy Unii Europejskiej 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów[1] (tzw. dyrektywa konsumencka). Pierwotnie wyznaczony przez Unię Europejską termin do wprowadzenia tych przepisów w Polsce upłynął 13 grudnia 2013 r. Przedłużenie prac legislacyjnych nad polskimi przepisami odbędzie się przede wszystkim kosztem przedsiębiorców, którzy będą mieli mniej czasu na dostosowanie własnej  działalności do nowych wymogów. Warto zatem już teraz gruntowanie zapoznać się  z czekającymi nas zmianami.

 

Jaki jest cel nowej dyrektywy?

 

Powiedzmy to otwarcie. Nowa dyrektywa konsumencka to większa ochrona i więcej uprawnień dla europejskich konsumentów oraz więcej obowiązków i większa odpowiedzialność przedsiębiorców internetowych. Ponadto zadaniem dyrektywy 2011/83/UE jest uproszczenie i aktualizacja przepisów oraz wyeliminowanie niespójności i niepożądanych luk w prawie. W odróżnieniu od poprzednich regulacji nowa dyrektywa przyjmuje przy tym model harmonizacji pełnej. Oznacza to, że z wyjątkiem precyzyjnie określonych wyjątków, kraje UE będą zobowiązane do przyjęcia regulacji dokładnie o takim kształcie, jak zawarte w dyrektywie 2011/83/UE.

 

Jakie będą najważniejsze zmiany ?

 

Poniżej prezentujemy przegląd najważniejszych zmian wynikających z nowej dyrektywy konsumenckiej dla sklepów i serwisów internetowych:

1)     Rozszerzony obowiązek informacyjny – zanim konsument zostanie związany umową przedsiębiorca zostanie zobowiązany do udzielenia konsumentowi w jasny i zrozumiały sposób szeregu informacji. Ich katalog przewiduje sama dyrektywa. W sumie aż 21 różnych kategorii! Z praktycznego punktu widzenia, najważniejsze znaczenie będą miały pouczenia związane z przysługującym konsumentom prawem odstąpienia od umowy.

2)     Wydłużony termin na odstąpienie od umowy – dotychczasowy okres, w którym konsumenci mogli odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny ulegnie przedłużeniu z 10 do 14 dni. Ponadto, jeżeli przedsiębiorca nie udzieli konsumentowi wymaganej informacji o prawie do odstąpienia od umowy okres na odstąpienie od umowy zakończy się dopiero po upływie 12 miesięcy od zakończenia pierwotnego 14 dniowego terminu. Dla ułatwienia, dyrektywa przewiduje wzór pouczenia, z którego może skorzystać przedsiębiorca.

3)     Wprowadzenie obowiązującego wzoru formularza odstąpienia od umowy – stanowi on załącznik do dyrektywy 2011/83/UE. Przedsiębiorca będzie zobowiązany do dostarczenia go konsumentowi w ramach wypełniania nałożonego na niego obowiązku informacyjnego. Jednocześnie konsument nie będzie takim wzorem związany. Wystarczy bowiem, że złoży jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

4)     Konsument nie zawsze poniesienie koszty zwrotu towarów– dotychczas przedsiębiorca mógł obciążyć konsumenta wspomnianymi kosztami, jednakże pod warunkiem, że zastrzegł taką możliwość w regulaminie. Po zmianach bezpośrednie koszty zwrotu towarów zostaną przerzucone na przedsiębiorcę w szczególności w przypadku, jeżeli nie poinformował on konsumenta przed zakupem, że musi on ponieść takie koszty.

5)     Zamówienie z obowiązkiem zapłaty– przedsiębiorca będzie miał obowiązek zapewnienia, że konsument w momencie składania zamówienia wyraźnie przyjął do wiadomości, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Na przykład, jeśli do złożenia zamówienia wymagane jest aktywowanie przycisku lub podobnej funkcji, muszą być one oznaczone w łatwo czytelny sposób jedynie z użyciem słów „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego. Co ważne, niedostosowanie się do tych wymagań spowoduje, że konsument z mocy prawa nie będzie związany umową lub zamówieniem.

6)     Potwierdzenie umowy zawartej przez telefon– wprzypadku gdy umowa na odległość ma być zawarta przez telefon, przedsiębiorca będzie zobowiązany do potwierdzenia oferty złożonej konsumentowi. Sam konsument zostanie związany ofertą dopiero po jej podpisaniu lub przesłaniu swojej pisemnej zgody.

7)     Uregulowanie momentu przejścia ryzyka utraty lub uszkodzenia towarów – dyrektywa 2011/83/UE przewiduje, że w przypadku umów, zgodnie z którymi przedsiębiorca wysyła towary konsumentowi, ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów przechodzi na konsumenta dopiero w chwili wejścia przez konsumenta w fizyczne posiadanie towarów. Natomiast wydanie towaru przewoźnikowi (np. kurierowi) przez przedsiębiorcę nie będzie pociągać za sobą takiego efektu.

8)     Eliminacja ukrytych opłat –po pierwsze, zanim konsument zostanie związany umową lub ofertą, przedsiębiorca powinien uzyskać jego wyraźną zgodę na wszelkiego rodzaju dodatkowe płatności należne oprócz uzgodnionego wynagrodzenia z tytułu głównych obowiązków umownych. Po drugie, dyrektywa 2011/83/UE zakazuje wprost pobierania od konsumentów, w związku ze stosowaniem określonych sposobów płatności, opłat, które są wyższe od kosztów poniesionych przez przedsiębiorców w związku z korzystaniem z tych sposobów. Natomiast w przypadku korzystania z infolinii konsument nie będzie mógł zostać zobowiązany do płacenia taryfy wyższej niż podstawowa.

 

Co nam szykuje ustawodawca ?

 

Polski ustawodawca potraktował implementację nowych regulacji unijnych, jako okazję do gruntownego przebudowania i ujednolicenia szeregu przepisów prawa konsumenckiego. Od czerwca 2014 uchylona zostanie ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. W jej miejsce obowiązywać będzie zupełnie nowa ustawa o prawach konsumentów. Będzie ona stanowić podstawowy akt zajmujący się ochroną konsumentów. W jej ramach zostanie wdrożona również dyrektywa 2011/83/UE. Do Kodeksu Cywilnego wprowadzona zostanie natomiast jednolita regulacja odpowiedzialności sprzedawcy za jakość rzeczy sprzedanej (przy przyjęciu pewnych odrębności w umowach między przedsiębiorcą, a konsumentem, tzw. B2C). Ten ruch ustawodawcy należy ocenić pozytywnie. Pozwoli to na uporządkowanie zasad odpowiedzialności za zgodność towaru z umową. Obecnie bowiem regulacje w tym zakresie (odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową, rękojmia oraz gwarancja) rozrzucone są po kilku aktach prawnych, a logiki i spójności pewnych rozwiązań próżno szukać.

 

Jak przygotować sklep lub serwis internetowy na zmiany ?

 

Łatwo zauważyć, że planowane zmiany wykraczają poza prostą kosmetykę przepisów. Będą one wymagały od przedsiębiorców wdrożenia szeregu zmian i to nie tylko w samych regulaminach, lecz także w przyjętych procedurach. Od opublikowania uchwalonej ustawy do momentu jej wejścia w życie, tj. 13 czerwca 2014 r., czasu będzie zapewne niewiele. Warto zatem już teraz przeanalizować opisane zagadnienia, aby uniknąć niepotrzebnego stresu i kłopotów. Dobrym pomysłem wydaje się przeprowadzenie audytu prawnego serwisu / sklepu internetowego, który oprócz ewentualnych braków w regulaminie czy polityce prywatności, umożliwi także rzetelną ocenę stosowanych procedur, w odniesieniu do składania zamówień (zawierania umów), płatności czy realizacji transakcji.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do osobistego kontaktu z naszymi ekspertami.

 

 


[1]Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. UE L 304/64).

 

Marcin Kroll
Prawnik

Hasik, Wiński i Partnerzy sp.p.

2014-01-31

Dodaj nowy komentarz

CAPTCHA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.

Newsletter

Prawo e-commerce
Ochrona danych osobowych
Baza certyfikatów

Baza certyfikatów

Baza certyfikatów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Zobacz certyfikat

Ochrona konsumentów