Regulaminy sklepów internetowych
 Obsługa prawna e-commerce

Obowiązki informacyjne sprzedawcy na gruncie nowej ustawy o prawach konsumenta.

Zaloguj się

Obowiązki informacyjne sprzedawcy na gruncie nowej ustawy o prawach konsumenta

Marek Wiński & Marcin Kroll, Źródło: Legalnybiznes.pl

 

 

Nowa ustawa o prawach konsumenta wejdzie w życie już 25 grudnia 2014 roku. W związku z tym przedsiębiorcy mają coraz mniej czasu zostaje na dostosowanie się do szeregu istotnych zmian, wprowadzonych przez nową regulację.

 

 

 

W pierwszej kolejności zajmiemy się omówieniem obowiązku informacyjnego, który został nałożony na każdego przedsiębiorcę zawierającego umowy na odległość, tj. w szczególności za pośrednictwem Internetu. Już na pierwszy rzut oka widać, że jest on bardzo szeroki! W stosunku do poprzednio obowiązującego stanu prawnego został on znacząco rozszerzony, a wszystko po to, aby jeszcze lepiej chronić interesy konsumentów.

Poniżej prezentujemy zwięzłe omówienie obowiązków sprzedawcy wraz z praktycznymi wyjaśnieniami.

 

Jakie informacje należy przekazać konsumentowi?

 

Jak już wskazaliśmy nowa ustawa o prawach konsumenta znacząco rozszerza katalog informacji, które należy przekazać konsumentowi przed złożeniem zamówienia – obecnie będzie ich aż dwadzieścia jeden!

Poniżej przedstawiamy listę obowiązkowych informacji, jakie sprzedawca internetowy jest obowiązany udzielić konsumentowi.

 

 1. Główne cechy świadczenia

 

Konsument musi wiedzieć co dokładnie jest przedmiotem zawieranej umowy. Należy uwzględnić przedmiot świadczenia oraz sposób porozumiewania się z konsumentem.  Cechy świadczenia będą różnić się w zależności od oferty sprzedawcy. Należy przy tym pamiętać, że przedmiotem umowy zawieranej z konsumentem może być nie tylko być towar, tj. określona rzecz materialna, lecz również różnego rodzaju usługi, np. dostęp do płatnej części serwisu internetowego. W każdym przypadku przedmiot umowy należy dokładnie opisać.

Sprzedawca musi również wskazać z jakich środków komunikacji będzie korzystał w kontaktach z kupującym, np. poczta elektroniczna, telefon etc.

 

 1. Dane identyfikujące sprzedawcę internetowego.

 

Przedsiębiorca powinien udostępnić konsumentowi dane, pod którymi funkcjonuje we właściwym rejestrze. W szczególności chodzi o dane o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany

W przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą dość częstym błędem jest wskazywanie wyłącznie fantazyjnego dodatku słownego zawartego w ich firmie. Pamiętajmy, że zgodnie z art. 434 Kodeksu cywilnego imię i nazwisko osoby fizycznej stanowi obowiązkowy element jej firmy! Zatem prawidłowym będzie wskazanie, że właścicielem serwisu internetowego jest „SHOPEX Jan Kowalski”, ale już nie samo „SHOPEX”.

W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych organem rejestrowym jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEiDG), prowadzona jest przez Ministra Gospodarki.

W przypadku spółek oprócz brzmienia firmy należy wskazać właściwy sąd rejestrowy wraz z wydziałem oraz numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Oprócz powyższych informacji każdy przedsiębiorca, niezależnie od formy w jakiej prowadzi działalność gospodarczą, powinien wskazać numery NIP oraz REGON.

 

 1. Dane adresowe przedsiębiorstwa.

Nowa ustawa o prawach konsumenta wśród obowiązkowych elementów wskazuje adres przedsiębiorstwa oraz adres poczty elektronicznej. Nie ma przy tym przeszkód, aby przedsiębiorca umieścił na swoich stronach kilka różnych adresów korespondencyjnych oraz e-mail, o ile takie posiada. Podanie numeru telefonu czy faksu jest opcjonalne.

W praktyce realizacja obowiązku w omawianym zakresie może nastąpić poprzez udostępnienie przez przedsiębiorcę wymaganych informacji w popularnych zakładkach „O nas”, „Kontakt” etc.
 

 1. Adres do składania reklamacji

Obowiązek podania odrębnego adresu właściwego dla składania reklamacji aktualizuje się jedynie wówczas, gdy jest on inny od adresu przedsiębiorstwa wskazanego w wykonaniu obowiązku informacyjnego opisanego w pkt 3 powyżej.  Sytuacja taka może w szczególności zachodzić, gdy przedsiębiorca posiada wyodrębniony punkt serwisowy lub też powierza obsługę reklamacji podmiotom trzecim, np. wyspecjalizowanym przedsiębiorcom.

W praktyce można wyróżnić trzy typowe miejsca, w których przedsiębiorcy będą wskazywać  adres pod którym konsument może składać reklamacje. Będą to regulamin, zakładka zawierająca dane teleadresowe („O nas”, „Kontakt” etc.) lub też odrębna zakładka poświęcona procedurze reklamacji („Reklamacje”).

W przypadku zmiany adresu jeszcze przed wygaśnięciem odpowiedzialności przedsiębiorcy z tytułu rękojmi należy o tym fakcie poinformować konsumenta. Informacja taka powinna być przekazana na trwałym nośniku. Wymóg ten spełnia w szczególności wiadomość e-mail.
 

 1. Łączna cena lub wynagrodzenie za towar lub usługę.

 

Konieczne jest jednoznaczne podanie informacji o łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości- sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat- o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia  obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę- także łącznych miesięcznych płatności

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest podanie konsumentowi łącznej ceny zamawianego towaru lub wynagrodzenia za świadczoną usługę. Cena powinna uwzględniać w szczególności wszelkie należności publicznoprawne (VAT, akcyzę, etc.), opłaty za dostawę, transport oraz inne koszty związane z realizacją umowy. W praktyce chodzi o wykluczenie sytuacji, w której obok na pierwszy rzut oka atrakcyjnej ceny towary na konsumenta nakładane jest szereg opłat dodatkowych, o których nie jest on wyraźnie poinformowany.

Co ważne, jeżeli konsument nie zostanie poinformowany o obowiązku poniesienia jakichkolwiek kosztów w czytelny sposób najpóźniej w momencie wyrażenia woli związania się umową, nie będzie zobowiązany do ich poniesienia (zgodnie z art. 23 ustawy).
 

 1. Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość

 

Przedsiębiorca ma obowiązek poinformowania konsumenta o kosztach jakie ten musi ponieść w związku z korzystaniem środka do porozumiewania się na odległość stosowanego przed przedsiębiorcę pod warunkiem, że koszty te są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z danego środka porozumiewania. Koszty stosowane zwykle to uśrednione stawki rynkowe. Typowym przykładem może być płatna infolinia (0-801-XXX-XXX), gdzie konsument poniesienie dodatkowe koszty za nawiązanie połączenia telefonicznego.

 

 1. Sposób i termin zapłaty

Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta o stosowanych sposobach zapłaty oraz terminie w jakim konsument ma obowiązek dokonać płatności. Przykładami dostępnych form płatności może być płatność za pobraniem, płatność za pośrednictwem operatorów szybkich przelewów, płatność przelewem na rachunek bankowy przedsiębiorcy etc.

Istotną nowością jest rezygnacja przez ustawodawcę z oferowania konsumentowi płatności przy odbiorze.

Obowiązek informacyjny w tym zakresie może być realizowany przez przedsiębiorców poprzez udostępnienie stosownych informacji na stronie danego produktu, przy podsumowaniu zamówienia, gdzie konsument wybiera jedną z dostępnych płatności, w regulaminie lub odrębnej zakładce serwisu internetowego poświeconego płatnościom.

 

 1. Sposób i termin spełnienia świadczenia oraz procedura rozpatrywania reklamacji

Należy wskazać konsumentowi sposób i termin wykonania umowy. Sposób realizacji umowy zależeć będzie w dużej mierze od rodzaju oferowanego przez przedsiębiorcę towaru lub usługi.

Co istotne nowa ustawa o prawach konsumenta wprowadziła do Kodeksu cywilnego (art. 548) uregulowanie przewidujące wprost odpowiedzialność sprzedawcy również za prawidłową realizację dostawy. W przypadku, gdy przedsiębiorca przy wykonania umowy posługuje się osobą trzecią, np. przewoźnikiem, Pocztą Polską niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego dopiero z chwilą jej wydania kupującemu. Sytuacja będzie inna, gdy to kupujący samodzielnie określił tego przewoźnika a sprzedawca nie miał na to żadnego wpływu. Wtedy niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej powierzenia przez sprzedawcę przewoźnikowi. Postanowienia mniej korzystne dla kupującego są nieważne.

Warto przypomnieć, że w dotychczasowej praktyce przedsiębiorcy bardzo często usiłowali ograniczać swoją odpowiedzialność za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy z uwagi na wadliwe działania przewoźnika. Postanowienia takie były wielokrotnie wpisywane do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez prezesa UOKiK.

Jednocześnie przedsiębiorca powinien udostępnić informacje odnośnie stosowanej procedurze reklamacyjnej, w tym sposób składania reklamacji, wymogi formalne reklamacji, zasady rozpatrywania reklamacji.

 1. Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy wraz ze wzorem formularza odstąpienia od umowy

Konsument musi zostać poinformowany o przysługiwaniu mu prawa odstąpienia od umowy, wyjątkach w tym zakresie, sposobie oraz  terminie w jakim odstąpienie jest możliwe. Przedsiębiorca ma również obowiązek przekazać wzór formularza odstąpienia od umowy. Jest to nowość i należy o tym pamiętać. Korzystanie z wzoru dołączonego do ustawy jest fakultatywne.

Ustawodawca przewidział dotkliwe konsekwencje za niewykonanie obowiązku informacyjnego w omawianym zakresie. Po pierwsze, termin na skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy wydłuża się do 12 miesięcy. Po drugie, konsument nie ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem używania rzeczy, nawet jeśli przekraczał on zakres zwykłego zarządu.
 

 1. Koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument

 

Przedsiębiorca ma obowiązek poinformowania konsumenta o obowiązku poniesienia kosztów zwrotu towarów. W przeciwnym wypadku koszt odesłania zwracanego towaru ponosić będzie przedsiębiorca.

W przypadku towarów zakupionych przez Internet, które ze względu na swój charakter (np. rozmiar, wagę) nie mogą zostać odesłane pocztą, przedsiębiorca powinien dodatkowo poinformować o możliwości zaistnienia wyższych, niestandardowych kosztów przesyłki zwrotnej. W praktyce najlepiej będzie uczynić to albo na karcie danego produktu albo w podsumowaniu zamówienia, przed dokonaniem przez konsumenta wyboru sposobu płatności.

 

 1. Obowiązek zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów

W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy, przedsiębiorca może żądać od niego zapłaty za usługi, które były mu świadczone do momentu odstąpienia od umowy, proporcjonalnie do czasu ich trwania, jeżeli przedsiębiorca poinformował wcześniej konsumenta o takim obowiązku, a konsument wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Potwierdzenie zgody konsumenta na świadczenie usługi w takim przypadku powinno być utrwalone na trwałym nośniku  cyfrowym (np. wiadomość e-mail).

 

 1. Brak prawa odstąpienia od umowy lub okolicznościach w którym konsument traci to prawo

Obowiązek ten wiąże się ściśle z informacjami, które przedsiębiorca ma obowiązek przekazać na podstawie pkt 9 opisanego powyżej.

Należy pamiętać, że prawo odstąpienia od umowy nie ma charakteru absolutnego. Ustawa o prawach konsumenta przewiduje bowiem szereg przypadków, w ramach których konsument nie może skorzystać z przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy. Należy jednak pamiętać, aby powołać się na jeden z ustawowych wyjątków, przedsiębiorca jeszcze przed zawarciem umowy musi poinformować konsumenta o tym, że w przypadku zakupienia określonego towaru lub usługi będzie on pozbawiony tego prawa. W przeciwnym wypadku wyjątki ustawowe nie będą wiążące dla konsumenta i będzie on mógł złożyć skuteczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Z uwagi na kluczowe znaczenie prawa odstąpienia od umowy dla praktyki obrotu obowiązki przedsiębiorcy w tym zakresie zostaną wyczerpująco omówione osobno.

 

 1. Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad

Na przedsiębiorcy ciąży obowiązek poinformowania konsumenta o podleganiu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Wystarczające w tym zakresie będzie wskazanie o istnieniu takiej odpowiedzialności w regulaminie oraz ewentualnie odesłanie konsumenta do właściwych przepisów Kodeksu cywilnego.

Z uwagi na brzmienie omawianego przepisu odpowiedzialność przedsiębiorcy rozciąga się również na dostawę towaru konsumentowi (por. również pkt 8 powyżej).

Należy przy tym pamiętać, że nowa ustawa o prawach konsumenta zmodyfikowała dotychczasowe zasady odpowiedzialności przedsiębiorcy w omawianym zakresie. Po uchyleniu w całości ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego jednolitą regulację odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne rzeczy znajdziemy w Kodeksie cywilnym (art. 556 i następne). Szczegółowe omówienie zmian w tym zakresie zostanie dokonane osobno.

 

 1. Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji

Dodatkowo należy poinformować zarówno o gwarancji i usługach posprzedażnych oferowanych przez sprzedawcę, jak i producenta oraz dostawców. Pamiętajmy przy tym, że ich oferowanie w dalszym ciągu jest całkowicie dobrowolne. W praktyce informacje o czasie trwania gwarancji oraz link do dokumentu lub zakładki, na której znajdują się informacje dotyczące gwarancji najlepiej zamieścić na karcie produktu.
 

 1. Informacja o kodeksie dobrych praktyk

 

Kodeks dobrych praktyk według przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (art. 2 pkt. 5 ustawy) to zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych.

Stosowanie kodeksu dobrych praktyk jest całkowicie dobrowolne, będąc wyrazem dążenia samoregulacji poszczególnych branż.

 

 1. Czas trwania umowy lub/i sposób i przesłanki wypowiedzenia umowy

Przedsiębiorca powinien poinformować konsumenta o  czasie trwania umowy. Może to nastąpić poprzez wskazanie dat granicznych albo okresu w którym umowa ma obowiązywać. Przedsiębiorca ma ponadto obowiązek poinformować konsumenta o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy, jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu.

W szczególności będzie miało to istotne znaczenie w przypadku usług świadczonych drogą elektroniczną o charakterze ciągłym, np. odpłatnych usług subskrypcji realizowanych zarówno off-line, jak i on-line.
 

 1. Minimalny czas trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy

Dotyczy to sytuacji, gdy w ramach zawartej umowy o charakterze ciągłym konsument przez pewien okres nie będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy.
 

 1. Wysokość i sposób złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy

Powyższy obowiązek znajdzie zastosowanie, gdy zawarcie umowy związane jest ze złożeniem przez konsumenta kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych. Należy pouczyć konsumenta o wysokości takiego zabezpieczenia, jego rodzaju oraz sposobie złożenia.
 

 1. Funkcjonalność treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony

Obowiązek ten sprowadza się przede wszystkim do wskazania przez przedsiębiorcę oprogramowania wymaganego do korzystania z danych treści cyfrowych (otwarcia danego pliku). W przypadku programu komputerowego przedsiębiorca ma obowiązek  opisać funkcjonalność (zespół funkcji, które realizuje). Ponadto przedsiębiorca ma obowiązek wskazać zabezpieczenia stosowane do ochrony treści cyfrowych. Często spotykanym przykładem są zabezpieczenia DRM (ang. digital rights management).

 

 1. Interoperacyjności treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i programowaniem

Użyte przez twórców ustawy słowo "interoperacyjność" jest dosyć tajemnicze. Chodzi tutaj o to, że sprzedawca powinien określić parametry sprzętowe i programowe jakimi konsument powinien dysponować, aby prawidłowo korzystać z zakupionej treści. Ponadto, należy poinformować konsumenta o możliwych interakcjach z platformą sprzętową lub innymi treściami cyfrowymi umieszczonymi w urządzeniu końcowym konsumenta, np. kolizje z innym oprogramowaniem. Dodatkowo ustawa stanowi, że obowiązek poinformowania dotyczy tych "interoperacyjności" użyte przez twórców ustawy
 

 1. Możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur

 

Między ekspertami z dziedziny prawa e-commerce istnieje spór jak należy rozumieć ten obowiązek. Wydaje się, że każdy przedsiębiorca powinien pouczyć konsumenta o możliwości skorzystania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz wskazać konkretne organizacje, które zajmują się tego typu działaniami. 
 

W kolejnym artykule opowiemy jak sformułować informacje dla konsumenta, w jaki sposób i kiedy należy przekazać konsumentowi informacje oraz w jaki sposób potwierdzić zawarcie umowy z konsumentem.

 

 

 

Marek Wiński

Radca Prawny

Hasik, Wiński i Partnerzy sp.p.

 

Marcin Kroll
Prawnik

Hasik, Wiński i Partnerzy sp.p.

 

 

2014-10-08

Re: מדריך: איך לבטל את "השלמה אוטומטית/תיקון "


nfl redskins jerseys


michael kors


michael kors handbags


nhl jerseys


rayban


air jordans


adidas mens


gucci shoes outlet


cheap oakley sunglasses


ferragamo shoes outlet


portland trail blazers jerseys


ray ban


michael kors taschen


fidget spinner


pandora


nfl browns jerseys


ray ban


dal jerseys


bcbg max azria


nfl raiders jerseys


chi jerseys


tory burch sandals


utah jazz jerseys


new balance canada


converse shoes


north face


ray ban prezzi


guciheaven shoes


nfl titans jerseys


nfl patriots jerseys


plein outlet


ray ban


ralph lauren


timberland shoes


kate spade outlet


marc jacobs


air huarache


babyliss


reebok outlet online


toms.com


adidas


ed hardy


ray ban outlet


pandora bracelet


ray ban sunglasses outlet


hermes outlet


jordan


watches


ralph lauren polo


coach outlet


boston celtics jerseys


nike.com


new balance


oakley sunglasses


rolex watches


tommy hilfiger


dsquared2


mont blanc


nfl cowboys jerseys


prada outlet


hollister clothing


polo ralph lauren outlet online


swarovski jewelry


fendi belts


roshe run


swarovski


rolex watches


mcm backpack


nfl dolphins jerseys


reebok


tommy hilfiger outlet


nike free run


bottega bags


nfl vikings jerseys


chi hair


retro jordans


mlb jerseys


converse outlet


guess outlet


birkenstock outlet


montre femme


coach outlet online


cheap eyeglasses


fred perry


juicy couture clothings


north face jackets


north face jackets


philipp plein


nike roshe


Sac Hermes


burberry outlet


iphone cases


kate spade


ralph lauren uk


ralph lauren


nfl buccaneers jerseys


carmelo anthony jersey


nfl jaguars jerseys


nike outlet


memphis grizzlies jerseys


brooklyn nets jerseys


coach outlet


ray ban pas cher


rolex


the north face outlet


nike huarache


roshe runs


atl jerseys


burberry


vans shoes


ralph lauren polos


nfl colts jerseys


longchamp


nfl ravens jerseys


northface


ecco outlet store


eyeglasses frames


hilfiger online shop


hermes bags


michael kors bags


oakley sunglasses


mlb jerseys


burberry online shop


jack wolfskin ca


www.tommyhilfiger.nl


mont blanc


oakley vault


nhl jerseys


coach outlet store


coach factory outlet online


replica watches


nike


christian louboutin shoes


warriors jersey


giuseppe shoes


nike mercurial


burberry outlet


ralph lauren online shop


mcm backpack outlet


michael kors bags


kate spade outlet


nike air max


cleveland cavaliers


burberry sale


mizuno running


true religion jeans women


michael kors


air max 1


nfl falcons jerseys


soccer shoes


nfl chargers jerseys


burberry handbags


michael kors outlet


nfl bengals jerseys


moncler jackets


oakley vault


cheap nba shoes


air yeezy shoes


under armour outlet


marc jacobs outlet


true religion jeans men


air jordans


abercrombie


ray ban wayfarer


uggs boots


pandora jewellery australia


free run


philadelphia 76ers


versace shoes outlet


coach factory


juicy couture


coach factory outlet


hollister co


michael kors purses


polo outlet store


ralph lauren


belstaff leather jackets


christian louboutin


beats headphones


oakley sunglasses


ralph lauren


prada handbags


burberry sale


nike canada


gucci store


hugo boss outlet


salvatore ferragamo


ferragamo shoes


timberland outlet


coach factory


nike air


michael kors handbags


softball bats


giuseppe zanotti


hou jerseys


air force


nike free run


mizuno running


burberry handbags


belstaff womens jackets


mlb jerseys


north face


sacramento kings jerseys


christian louboutin outlet online


vans


michael kors purses


ralph lauren factory store


air max 2015


belstaff mens jackets


lacoste shirts


nfl 49ers jerseys


michael kors bags


adidas


nike outlet


celine bags


puma shoes


nike


burberry tracksuits


toms outlet


cheap oakley


pandora charms


pandora charms


nike soccer shoes


purses and handbags


louboutin shoes


replica watches


cheap jerseys


designer handbags


chrome hearts outlet


michael kors handbags


skechers shoes


stone island polos


replica handbags


red bottom shoes


ferragamo


nfl seahawks jerseys


cheap true religion


uggs


michael kors


nfl panthers jerseys


timberland femme


tommy hilfiger outlet stores


nike air max


ralph lauren


oakley sbocco


scarpe hogan


swarovski canada


vans


ralph lauren outlet


dansko


fred perry polos


mcm bags


nike free


michael kors handbags


coach outlet online canada


pandora charms


woolrich clearance


roshe runs


nuggets jersey


air max 95


adidas


oakley outlet online


nfl jets jerseys


ray-ban sunglasses


nike free run 5.0


prada outlet


hollister online shop deutschland


toms outlet


calvin klein underwear


coach outlet store


prada shoes


true religion


skechers outlet


nfl broncos jerseys


longchamp outlet


timberland shoes


burberry outlet online


michael kors


phoenix suns jersey


hogan


mlb jerseys


ralph lauren


ralph lauren outlet online


michael kors outlet online


heat jerseys


new orleans pelicans jerseys


hollister


mcm backpack


uhren shop


iphone 4s cases


adidas schuhe


nfl packers jerseys


birkenstock taschen deutschland


louboutin shoes


prada


huarache


ray ban sunglasses


nba jerseys sale


hollister kids


jack wolfskin outlet online


coach purses factory


versace shoes outlet


shoes outlet


nfl texans jerseys


oakley pas cher


barbour factory


michael kors canada


bottega veneta


polo ralph lauren


jimmy choo


ralph lauren outlet


adidas


lal jersey


nba jerseys


roshe run


ray ban outlet


longchamp handbags


new balance outlet


polo ralph


links of london necklaces


mbt shoes sale


nike mercurial


nfl bears jerseys


softball bats


cheap hoodies


mcm handbags


nfl giants jerseys


nike roche run


michael kors


true religion jeans outlet


lunette ray ban pas cher


toronto raptors jerseys


true religion outlet


pandora canada


adidas shoes


lacoste


ray ban wayfarer


cheap nfl jerseys


christian louboutin


coach outlet online


vibram five fingers


detroit pistons jerseys


orlando magic jerseys


converse


beats by dre


converse sneakers


burberry outlet


barbour jackets


washington wizards jerseys


supra footwear


le coach des sacs à main


milwaukee bucks jerseys


air max 90


salomon


asics gel


oakley sunglasses


birkenstock taschen outlet


parajumpers coats


ray ban outlet


chris paul jersey


asics


nfl lions jerseys


cheap michael kors


longchamp


thomas sabo outlet


dsquared2 outlet


oakley sunglasses cheap


ralph lauren polos


nfl chiefs jerseys


coach bags outlet


ray ban outlet online


fitflop outlet


burberry outlet online


kate spade outlet online


toms shoes outlet


michael kors outlet


omega watches


levis outlet store


guess


moncler jackets outlet


tory burch


minnesota timberwolves jerseys


nfl bills jerseys


supra shoes


under armour basketball shoes


burberry outlet online


nike air max 2014


nike


swarovski online


nfl eagles jerseys


hogan


nike factory


oakley


oklahoma city thunder


tn requin pas cher


puma online shop


jimmy choo


long champ


nfl azcardinals jerseys


nfl saints jerseys


burberry outlet store


toms outlet


rolex watches for sale


oakley sunglasses cheap


new balance


tommy hilfiger online


barbour jacket outlet


oakley outlet


nba jerseys sale


coach factory


michael kors outlet online


ray ban zonnebril


shop.coachfactory.com


the north face outlet


coach outlet online


skechers


north face


cheap barbour jackets


nfl jerseys


dre beats


swarovski jewelry


nfl steelers jerseys


red bottom shoes


air jordan shoes


jordans for sale


bcbg max


nike


new balance shoes


air max


chh jerseys


c.c beanies outlet


sas jersey


tods


michael kors


air max


ray bans


cheap oakley sunglasses


polo ralph lauren outlet


air max


thomas sabo uk


polo ralph lauren


ferragamo


armani outlet


barbour outlet


nike air max


thomas sabo


nike free run


asics shoes usa


nfl rams jerseys


relojes


adidas


chi flat iron


michael kors outlet


air max schoenen


designer handbags


oakley outlet online


givenchy outlet online


hermes birkin


air max


nike huarache


north face backpacks


valentino shoes


tommy hilfiger outlet stores


longchamp taschen


hollister clothing store


indiana pacers jerseys


toms shoes outlet


the north face


oakley sunglasses cheap


air jordan retro


swarovski crystal


nike.com


basketball shoes


nfl jerseys


cheap michael kors


longchamp handbags


replica watches


kailey

cc20181013 moncler

cc20181013

moncler outlet

texas rangers jersey

hermes birkin

kate spade handbags

moncler outlet

fred perry polo

coach outlet

adidas superstar

cheap nfl jerseys

ugg outlet

adidas yeezy boost

nfl jerseys wholesale

uggs outlet

ecco shoes

adidas outlet

ugg outlet

prada outlet

cheap nike air max

florida marlins jerseys

canada goose outlet

michael kors outlet clearance

cheap oakley sunglasses

polo outlet store

supreme new york

michael kors outlet clearance

birkenstock outlet

ugg outlet

cheap nfl jerseys

uggs outlet

pandora charms

air max 97

chicago white sox jerseys

coach outlet

coach outlet online

adidas yeezy

tory burch outlet online

pandora outlet

salvatore ferragamo shoes

mont blanc

columbia sportswear

coach outlet online

supra shoes

kate spade outlet

louis vuitton

supreme clothing

canada goose jackets

coach factory outlet

nike shoes

oakley sunglasses

michael kors handbags

coach outlet

birkenstock outlet

adidas outlet

ugg outlet

coach factory outlet online

pandora jewelry outlet

gucci outlet

new balance outlet

nike outlet online

louboutin shoes

coach outlet

moncler jackets

north face outlet

coach factory outlet online

coach outlet store online

christian louboutin

jordan shoes

uggs outlet

ugg outlet

nike free 4.0

converse outlet store

ugg australia

kate spade outlet

philipp plein outlet

kate spade bags

toms shoes

coach factory outlet

ecco shoes

nmd adidas

canada goose sale

canada goose outlet

lacoste polo shirts

coach outlet

canada goose outlet

adidas nmd

ralph lauren outlet

jimmy choo outlet

ralph lauren sale

adidas shoes

ysl outlet

canada goose jackets

ralph lauren outlet

tory burch outlet

canada goose jackets

longchamp handbags

pandora charms

coach factorty outlet

coach outlet

coach factory outlet

coach outlet store

moncler jackets

ugg boots

coach outlet store online clearances

canada goose outlet

tampa bay devil rays jerseys

nike zoom

adidas shoes

underarmour shoes

moncler outlet

cheap jordan shoes

yeezy boost

burberry outlet canada

jordans

louis vuitton outlet store

prada handbags

ralph lauren outlet

pandora outlet

coach factory outlet

kobe shoes

colorado rockies jerseys

polo ralph lauren outlet

oakley sunglasses outlet

ugg boots

coach outlet

michael kors outlet online

cheap jordans

cheap mlb jerseys

adidas campus

kate spade

uggs

coach outlet store

louis vuitton outlet online

longchamp outlet

kobe bryant shoes

ralph lauren uk

coach

birkenstock shoes

los angeles angels jerseys

jordan retro

kate spade bags

mulberry handbags

cincinnati reds jerseys

jimmy choo outlet

air max 2019

pandora charms sale clearance

canada goose jackets

fitflops

fitflops

pandora outlet

michael kors outlet

timberland boots

toms outlet

air jordan shoes

canada goose sale

pandora jewelry

jimmy choo

red bottoms shoes

canada goose outlet

milwaukee brewers jerseys

polo ralph lauren outlet

ralph lauren outlet

michael kors outlet

fitflops

lebron james shoes

kyrie 4 shoes

christian louboutin

michael kors outlet online

discount oakley sunglasses

pandora charms

michael kors outlet canada

jordans

cheap jordans

kate spade bags

cheap oakley sunglasses

coach factory outlet

true religion outlet online

canada goose

gucci handbags

supreme clothing

michael kors outlet clearance

pandora jewelry official site

kate spade handbag

hermes handbags

nike shoes

ugg outlet

jordan shoes

pandora charms

toms outlet

nike outlet

vans shoes

baltimore orioles jerseys

michael kors handbags

atlanta braves jerseys

moncler outlet

skechers shoes

houston astros jerseys

kate spade outlet

coach canada

nike outlet

pandora store

adidas shoes

pg 2

ugg boots

ugg boots

michael kors outlet

ray ban sunglasses discount

ecco shoes for men

moncler jackets

north face jackets

kevin durant shoes

dansko shoes

tory burch outlet

nike air max 87

ugg outlet store

hermes handbags

swarovski outlet

air jordan shoes

ugg outlet

moncler outlet

moncler outlet

pandora charms

mont blanc pens

ugg outlet

ralph lauren sale clearance

coach outlet

rolex watches

birkenstock

dr martens boots

ralph lauren outlet

adidas superstar

kate spade

nike air max 95

uggs

fitflops sale clearance

ugg boots

canada goose outlet

kate spade handbag

polo ralph lauren outlet

nike air max zero

seattle mariners jerseys

uggs

birkenstock sandals

louis vuitton outlet

salomon shoes

coach outlet

nike air max

coach outlet

cleveland indians jerseys

timberland outlet

nike air max

ralph lauren uk

timberland boots

uggs outlet

hermes handbags

coach outlet

fendi handbags

oakley sunglasses

toronto blue jays jerseys

jordan shoes

timberland boots

coach factory outlet

nike air more money

pandora jewelry

birkenstock shoes

cristiano ronaldo jerseys

los angeles dodgers jerseys

cheap jordans

timberland boots

air max 90

kate spade outlet

canada goose jackets

philipp plein shirt

converse shoes

valentino shoes

pandora jewelry

nike air presto

uggs outlet store

coach outlet

cartier outlet

kate spade handbags

coach outlet

coach outlet

michael kors

michael kors outlet

ugg outlet

coach canada outlet

gucci outlet

converse all star

adidas stan smith

uggs outlet

kate spade outlet

coach outlet store

ralph lauren

nike shox

jordan retro 11

cheap jordan shoes

canadian goose

nike outlet

coach handbags

air max 2018

ultra boost

salvatore ferragamo

tory burch outlet

pandora charms sale clearance

uggs outlet

ugg boots

canada goose outlet

asics outlet

michael kors

coach outlet

nike basketball shoes

oakley sunglasses

michael kors outlet

moncler outlet

nike air max shoes

canada goose jackets

pittsburgh pirates jerseys

true religion outlet

louis vuitton outlet

ray ban sunglasses

ray ban sunglasses

polo outlet

nike tessen

kate spade

adidas nmd shoes

longchamp handbags

adidas outlet

kate spade

timberland outlet

air jordans

air max 97

canada goose outlet

rolex watches

hermes bags

ugg outlet

jordan shoes

pandora charms sale

jordan shoes

ugg outlet

ralph lauren sale clearance

red bottoms

moncler outlet

coach outlet

yeezy boost

michael kors outlet

adidas nmd

tiffany outlet

moncler

coach factory outlet

pandora charms sale clearance

michael kors outlet online

kate spade outlet store

dr martens

christian louboutin

gucci outlet

replica watches

coach outlet store

fred perry

coach outlet store

fitflops

michael kors outlet

pandora charms

uggs

louis vuitton

adidas yeezy boost

tiffany and co

coach canada

nike outlet

vans store

cheap ray bans

nike shoes for men

ralph lauren

coach factorty outlet

moncler outlet

canadian goose

louis vuitton handbags

ray ban sunglasses

michael kors outlet

ugg outlet

cheap jordans free shipping

coach outlet

polo ralph lauren outlet online

nike huarache

uggs outlet

canada goose

pandora outlet

michael kors outlet

timberland boots

canada goose outlet

nike react shoes

nike air max

nike huarache

supra shoes

nike outlet

nike outlet online

pandora jewelry

uggs canada

ysl handbags

nike air max outlet

christian louboutin outlet

kate spade outlet

ecco outlet

canada goose outlet

pandora charms

adidas yeezy boost

jordan shoes

uggs outlet

yeezy 350 boost

ralph lauren outlet

coach outlet

air max 2018

adidas yeezy

new york mets jerseys

canada goose sale

louboutin shoes

nike air max 1

canada goose jackets

fitflops sale clearance

yeezy boost

dr martens outlet

michael kors outlet clearance

canada goose outlet

uggs outlet

mulberry outlet

louboutin shoes

longchamp outlet

uggs outlet

uggs outlet store

canada goose outlet

nike shoes

fitflops

birkenstock sandals

air jordans

swarovski crystal

supreme clothing

canada goose outlet

pandora jewelry outlet

fitflops

coach outlet

canada goose outlet

kate spade handbags

nike shoes

adidas

coach canada outlet

coach outlet

polo outlet

michael kors outlet online

nike free run

timberland boots outlet

birkenstock sandals

moncler outlet

nike dunks

adidas originals

red bottom shoes

nike zoom

ralph lauren sale clearance

coach outlet online

pandora jewelry

arizona diamondbacks jerseys

kate spade handbags

adidas shoes

canada goose outlet

salvatore ferragamo shoes

coach factory outlet

coach outlet

christian louboutin outlet

nike shoes

pandora jewelry official site

asics shoes

kate spade outlet

moncler outlet online

pandora jewelry

michael kors outlet

uggs outlet

coach factory outlet

cheap jordans for sale

burberry outlet

pandora jewelry

birkenstock sandals

mlb jerseys

pandora jewelry

coach factory outlet

coach outlet

michael kors handbags

kate spade outlet

air more uptempo

nike store

minnesota twins jerseys

uggs outlet

coach outlet store

nike outlet store

san diego padres jerseys

coach outlet

adidas yeezy

oakley sunglasses

nike cortez

air max 2017

pandora jewelry

adidas nmd

columbia shoes

pandora

christian louboutin shoes

coach factory outlet

oakley sunglasses

kate spade outlet store

ugg outlet

birkenstocks

kansas city royals jerseys

oakley sunglasses

oakland athletics jerseys

fake rolex

pandora jewelry

michael kors outlet

tiffany and co

kate spade outlet store

ralph lauren outlet

pandora charms

christian louboutin outlet

ecco shoes

michael kors outlet

ugg boots

cheap jordans

nike cortez

louis vuitton outlet online

michael kors outlet

fitflops sale clearance

new balance shoes

coach factorty outlet

christian louboutin outlet

uggs canada

ugg boots

adidas outlet

adidas shoes

yeezy boost 350

reebok shoes

coach factory outlet

coach factory outlet

adidas shoes

fitflops sale

coach factory outlet

coach outlet

cc20181013

coach outlet online polo

coach outlet online

polo outlet

adidas shoes

revolution 3

vikings jerseys

coach outlet online

pandora sale clearance

tory burch outlet store

barcelona jersey

le coq sportif

kate spade outlet online

prada outlet

air jordans

kate spade outlet online

coach outlet store online clearance

dolce & gabbana Outlet

superdry clothing

michael kors bags

camisetas futbol baratas

miu miu shoes

cazal outlet

michael kors bags

under armour shoes

ralph lauren pas cher

true religion outlet

coach factory outlet online

nobis outlet

air jordan retro

kate spade outlet sale

pandora charms sale clearance

foamposite shoe

ray ban sunglasses outlet

nike outlet online

coach factorty outlet online

curry 5 shoes

nike outlet

coach outlet online

adidas yeezy shoes

marlins jerseys

air jordan

coach outlet store online

hermes outlet store

prada sunglasses

pandora jewelry outlet

vibram fivefingers outlet

cheap nfl jerseys

coach outlet

nike hyperdunk

jordan 3

louboutin outlet

diamondbacks jerseys

adidas neo shoes

true religion outlet

coach purse

air jordan shoes

ecco outlet

birkenstock sandals

nike outlet online

celine outlet

pandora charms sale

swarovski jewelry outlet

chrome hearts outlet store

pandora jewelry outlet

cincinnati bengals jersey

jordan shoes for sale

coach outlet online

air force 1

air jordan 4

oakley sunglasses outlet

pandora jewelry canada

white sox jerseys

seahawks jerseys

coach outlet store online

nfl jerseys

cheap oakley sunglasses

ralph lauren polo

jordans

ferragamo outlet

canada goose coats

raiders jerseys

coach outlet online

coach outlet store

coach factory outlet

dodgers jerseys

valentino outlet

new balance shoes

fitflops outlet

coach outlet online

cheap air jordans

louboutin outlet

ed hardy outlet

ray ban sunglasses

louboutin shoes

coach outlet online

louis vuitton outlet online

adidas yeezy boost

columbia outlet store

190307yueqin

Dodaj nowy komentarz

CAPTCHA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.

Newsletter

Prawo e-commerce
Ochrona danych osobowych
Baza certyfikatów

Baza certyfikatów

Baza certyfikatów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Zobacz certyfikat

Ochrona konsumentów