Regulaminy sklepów internetowych
 Obsługa prawna e-commerce

Lista przebojów klauzul niedozwolonych w 2012r.

Zaloguj się

Lista przebojów klauzul niedozwolonych w 2012 r.

Marek Wiński, Marcin Kroll, Źródlo: Legalnybiznes.pl

 

Rok 2012 był niewątpliwie rekordowy, jeżeli chodzi o ilość klauzul niedozwolonych e-commerce wpisanych do rejestru UOKIK. Do rejestru wpisano bowiem aż 432 niedozwolone klauzule pochodzące z regulaminów serwisów internetowych. Oznacza to wzrost rzędu 1400% w stosunku do roku 2011, gdy niedozwolonych zapisów umownych z zakresu handlu elektronicznego zostało wpisanych zaledwie 32.
Przyczyn takiego stanu rzeczy jest co najmniej kilka. Po pierwsze, wiąże się to z rosnącą liczbą serwisów internetowych, w tym w szczególności sklepów internetowych oraz dynamicznym rozwojem handlu w sieci. Z drugiej strony pojawia się także coraz więcej stowarzyszeń i instytucji występujących w obronie interesów konsumentów, które masowo kierują pozwy do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) przeciwko przedsiębiorcom internetowym. Zdecydowana większość klauzul abuzywnych wpisanych do rejestru w 2012 roku jest właśnie wynikiem działań takich podmiotów.
Poniżej prezentujemy pięć rodzajów zapisów umownych, które najczęściej trafiały do rejestru klauzul niedozwolonych UOKiK wraz z krótkimi objaśnieniami.
 

Miejsce 5. Klauzule dotyczące wyłączenia odpowiedzialności za dostawę towaru (38 klauzul niedozwolonych)
Przykłady:
Klauzula nr 4125: „Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru leżące po stronie firm wysyłkowych.”
Klauzula nr 4122: „Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę lub utratę oczekiwanych korzyści, w szczególności w wyniku nieterminowej realizacji zamówienia, w tym za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez pocztę i firmy kurierskie.”
Klauzula nr 4038: „"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub wadliwe doręczenie Nagrody, w tym za brak doręczenia, nieprawidłowe doręczenie bądź też jej zniszczenie lub uszkodzenie. Odpowiedzialność Organizatora za wydanie Nagrody kończy się w chwili jej przekazania Poczcie Polskiej lub firmie kurierskiej."
Uzasadnienie
Co do zasady to sklep internetowy ponosi odpowiedzialność za realizację zakupu konsumenta. Z mocy prawa odpowiada on przy tym za wszystkich pośredników oraz podwykonawców, którymi się posługuje przy wykonywaniu umowy, np. firmę kurierską. Ponadto, jedynie sklep - jako strona umowy z firmą wysyłkową - może egzekwować prawa z takiej umowy, w  tym skutecznie dochodzić roszczeń z tytułu opóźnienia lub zgubienia / zniszczenia przesyłki.

 

Miejsce 4. Klauzule dotyczące procedury reklamacji (55 klauzul niedozwolonych)
Przykłady:
Klauzula nr 3106: „Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od daty otrzymania przesyłki.”
Klauzula nr 4086: „Pozostałe przypadki reklamacji Kupujący jest zobowiązany zgłosić w przeciągu 3 dni od otrzymania przesyłki.”
Klauzula nr 4150: „Podstawą do złożenia reklamacji jest sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej w chwili doręczenia paczki oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego w jego obecności. W przypadku niezastosowania się do powyższej informacji reklamacje dotyczące uszkodzenia zawartości paczki nie będą przyjmowane.”
Uzasadnienie
Prawo w sposób ścisły określa procedurę reklamacji (por. ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej) . Przedsiębiorca internetowy nie może zmieniać tych zasad na niekorzyść konsumenta.
Po pierwsze, w sytuacji, gdy towar jest wadliwy, konsument musi poinformować o tym sprzedawcę w terminie 2 miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową. Do zachowania terminu wystarczy przy tym tylko wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Przedsiębiorca nie może skracać ustawowego terminu na zgłoszenie reklamacji lub w inny sposób utrudniać jej złożenia.
Ponadto, przedsiębiorca ma tylko 14 dni na ustosunkowanie się do złożonej przez konsumenta reklamacji. O ile nie uczynił tego w tym terminie, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną. Niedopuszczalne jest zatem jednostronne narzucanie dłuższych terminów na rozpatrywanie reklamacji. Należy także pamiętać, że ustosunkowanie się do reklamacji oznacza odniesienie się do jej istoty, tj. merytoryczne rozpatrzenie. Nie spełnia wymogu ustosunkowania się reklamacji wyłącznie poinformowanie konsumenta o jej rozpatrywaniu lub o konieczności przedłużenia terminu na udzielenie odpowiedzi.
Nie jest dopuszczalne uzależnianie przyjęcia reklamacji od konieczności spisania protokołu szkody w obecności pracownika firmy dostawczej. Często bowiem stwierdzenie wadliwości towaru od razu po otwarciu przesyłki nie jest możliwe. Co więcej, kurierzy często odmawiają przyjmowania tego rodzaju zgłoszeń reklamacyjnych. W ten sposób zatem sprzedawca ogranicza swoją odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową. Zgodnie natomiast z art. 385(3) pkt. 2 Kodeksu cywilnego za niedozwolone uważa się postanowienia umowne, które wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

 

Miejsce 3. Klauzule dotyczące prawa do odstąpienia od umowy (67 klauzul)
Przykłady:
Klauzula nr 4057: „Zwracany towar będzie przyjęty wyłącznie pod warunkiem, że nie był używany, zapakowany w oryginalne, nienaruszone opakowanie.”
Klauzula nr 4097: „Sklep zobowiązuje się do zwrotu należności za produkt bez uwzględnienia kosztów dostawy i kosztów odesłania produktu.”
Klauzula nr 4126: „W terminie 14 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia.”
Uzasadnienie
Prawo odstąpienia od umowy regulowane jest przepisami ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny) . Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi — od dnia jej zawarcia.
Niedozwolone są zapisy, które w przypadku odstąpienia od umowy pozbawiają konsumenta zwrotu wszelkich kosztów poniesionych w związku z zakupem towaru. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jedynymi kosztami, jakie ponosi konsument w przypadku, odstąpienia od umowy są koszty związane z bezpośrednim odesłaniem towaru (zwrotem towarów). W rezultacie przedsiębiorca jest zobowiązany zwrócić w szczególności: cenę zakupionego towaru, koszt jego wysyłki do konsumenta oraz inne koszty poniesione przez konsumenta w związku z realizacją zamówienia
Innym popularnym błędem popełnianym przez przedsiębiorców jest uzależnianie zwrotu towarów od odesłania go w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. Przypomnijmy, że zgodnie z prawem świadczenia stron ulegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Przyjmuje się, że przez czynności zwykłego zarządu należy rozumieć załatwianie bieżących spraw związanych z normalną eksploatacją rzeczy i utrzymaniem jej w stanie niepogorszonym. Oznacza to, że samo wyjęcie towaru z opakowania i nawet uszkodzenie takiego opakowania nie wpływa na możliwość zwrotu. Konsument ma również możliwość przetestowania towaru w taki sposób w jaki powinien być on normalnie używany. Towar nie może natomiast nosić śladów uszkodzeń oraz śladów używania, które wykraczają poza jego normalne używanie.

 

Miejsce 2. Klauzule zastrzegające jednostronne prawo przedsiębiorcy do zmiany oraz interpretacji regulaminu (78 klauzul)
Przykłady:
Klauzula nr 4085: „Aptefarm.pl zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie zarejestrowanych w serwisie Klientów. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie aptefarm.pl.”
Klauzula nr 4117: „Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu.”
Klauzula nr 4104: „Sklep zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji oraz zmian niniejszego regulaminu, zwłaszcza w przypadku zmiany obowiązujących przepisów.”
Uzasadnienie
Regulamin internetowy jest podstawowym wzorcem na podstawie którego konsument zawiera umowę ze sklepem lub serwisem online. Prawo nie wyklucza z góry możliwości zmiany stosowanego przez przedsiębiorcę wzorca umownego. Procedura zmiany regulaminu nie może jednakże zaskakiwać konsumenta, a także naruszać jego prawnie chronione interesy.
Klauzule zezwalające przedsiębiorcy na jednostronną zmianę umowy w wybranym przez siebie momencie i zakresie są uznawane za niedozwolone w ramach listy tzw. szarych klauzul zawartej w kodeksie cywilnym (art. 385 (3) pkt. 4 i 10 Kodeksu cywilnego). Zgodnie z tym przepisem za niedozwolone uważa się m.in. postanowienia umowne, z którymi konsument nie miał możliwości zapoznać się przed zawarciem umowy oraz  uprawniają sklep lub serwis internetowy do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w tej umowie. Procedura zmiany regulaminu powinna zapewniać konsumentowi możliwość zapoznania się z nową wersją regulaminu oraz umożliwić podjęcie swobodnej decyzji w przedmiocie dalszego korzystania z serwisu internetowego. Nie wolno również narzucać nowego brzmienia regulaminu konsumentom, których umowy są już w trakcie realizacji. Wobec takich podmiotów wiążące są zapisy regulaminu, które konsument zaakceptował w momencie zawarcia umowy.
Ponadto, niedopuszczalne są klauzule przyznające prawo do jednostronnej oraz ostatecznej wykładni postanowień regulaminu przez przedsiębiorcę. Takie postanowienia również znajdują się na liście tzw. szarych klauzul umownych (art. 385 (3) pkt. 9 Kodeksu cywilnego) - w razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności przyznają kontrahentowi konsumenta uprawnienia do dokonywania wiążącej interpretacji umowy. Wykładnia regulaminu powinna się odbywać z poszanowaniem interesów konsumenta.

 

Miejsce 1. Klauzule narzucające konsumentom właściwość miejscową sądu (104 klauzule)
Przykłady:
Klauzula nr 4155: „Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby firmy Tanie podręczniki.pl K. Bożek sp.j.”
Klauzula nr 4142: „Wszelkie spory wynikłe z zawarcia umowy na odległość, będą rozstrzygane w sądzie w Szczecinie”
Uzasadnienie:
Klauzule narzucające konsumentom właściwość miejscową sądu były najczęściej wpisywane do rejestru klauzul niedozwolonych, stanowiąc 24% wszystkich niedozwolonych postanowień umownych związanych z handlem elektronicznym. Przypomnijmy, że na liście tzw. szarych klauzul zawartej w kodeksie cywilnym (art. 385[3] pkt 23 Kodeksu cywilnego) uwzględniono również postanowienia wyłączające jurysdykcję sądów polskich lub poddające sprawę pod rozstrzygnięcie sądu polubownego polskiego lub zagranicznego albo innego organu, a także narzucające rozpoznanie sprawy przez sąd, który wedle ustawy nie jest miejscowo właściwy. Wynika z tego jednoznacznie, iż nieskuteczne jest umieszczanie zapisu na sąd polubowny w regulaminie serwisu internetowego.
W odniesieniu do klauzul narzucających właściwość miejscową według siedziby przedsiębiorcy należy wskazać, że wyłączają one możliwość skorzystania przez konsumenta z właściwości przemiennej. W rezultacie może to znacząco utrudnić lub de facto uniemożliwić dochodzenie swoich praw przed sądem.
Narzucenie wybranej przez przedsiębiorcę właściwości miejscowej w regulaminie serwisu internetowego nie jest natomiast wykluczone w odniesieniu do obrotu profesjonalnego (B2B).

 

Podsumowanie
Świadomość prawna właścicieli sklepów i serwisów internetowych niestety nie nadąża za dynamiką rynku, o czym świadczy częstotliwość występowania tych samych klauzul niedozwolonych w regulaminach internetowych.  Warto zatem sprawdzić czy regulamin serwisu internetowego nie zawiera, któregoś z wyżej wymienionych niedozwolonych postanowień umownych. Przedsiębiorcy Internetowi powinni śledzić na bieżąco rejestr klauzul niedozwolonych UOKIK. Liczba rejestrowanych klauzul niedozwolonych z każdym rokiem wzrasta. Należy liczyć się z tym, że ta tendencja utrzyma się w kolejnych latach ze względu na pro-konsumenckie orzecznictwo Europejskiego Trybunału  Sprawiedliwości oraz polskiego Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również czekające nas zmiany w prawie w związku z nową dyrektywą o handlu elektronicznym. Reagowanie na bieżąco na te zmiany może pozwolić na uniknięcie wysokich kosztów związanych z przegraną sprawą przed sądem w sprawie o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolony oraz ewentualnych roszczeń konsumenckich.

 

Marek Wiński

Radca prawny

Hasik, Wiński i Partnerzy sp.p.

 

 

Marcin Kroll

Prawnik

Hasik, Wiński i Partnerzy sp.p.

2013-05-30

Re: מדריך: איך לבטל את "השלמה אוטומטית/תיקון "


nfl redskins jerseys


michael kors


michael kors handbags


nhl jerseys


rayban


air jordans


adidas mens


gucci shoes outlet


cheap oakley sunglasses


ferragamo shoes outlet


portland trail blazers jerseys


ray ban


michael kors taschen


fidget spinner


pandora


nfl browns jerseys


ray ban


dal jerseys


bcbg max azria


nfl raiders jerseys


chi jerseys


tory burch sandals


utah jazz jerseys


new balance canada


converse shoes


north face


ray ban prezzi


guciheaven shoes


nfl titans jerseys


nfl patriots jerseys


plein outlet


ray ban


ralph lauren


timberland shoes


kate spade outlet


marc jacobs


air huarache


babyliss


reebok outlet online


toms.com


adidas


ed hardy


ray ban outlet


pandora bracelet


ray ban sunglasses outlet


hermes outlet


jordan


watches


ralph lauren polo


coach outlet


boston celtics jerseys


nike.com


new balance


oakley sunglasses


rolex watches


tommy hilfiger


dsquared2


mont blanc


nfl cowboys jerseys


prada outlet


hollister clothing


polo ralph lauren outlet online


swarovski jewelry


fendi belts


roshe run


swarovski


rolex watches


mcm backpack


nfl dolphins jerseys


reebok


tommy hilfiger outlet


nike free run


bottega bags


nfl vikings jerseys


chi hair


retro jordans


mlb jerseys


converse outlet


guess outlet


birkenstock outlet


montre femme


coach outlet online


cheap eyeglasses


fred perry


juicy couture clothings


north face jackets


north face jackets


philipp plein


nike roshe


Sac Hermes


burberry outlet


iphone cases


kate spade


ralph lauren uk


ralph lauren


nfl buccaneers jerseys


carmelo anthony jersey


nfl jaguars jerseys


nike outlet


memphis grizzlies jerseys


brooklyn nets jerseys


coach outlet


ray ban pas cher


rolex


the north face outlet


nike huarache


roshe runs


atl jerseys


burberry


vans shoes


ralph lauren polos


nfl colts jerseys


longchamp


nfl ravens jerseys


northface


ecco outlet store


eyeglasses frames


hilfiger online shop


hermes bags


michael kors bags


oakley sunglasses


mlb jerseys


burberry online shop


jack wolfskin ca


www.tommyhilfiger.nl


mont blanc


oakley vault


nhl jerseys


coach outlet store


coach factory outlet online


replica watches


nike


christian louboutin shoes


warriors jersey


giuseppe shoes


nike mercurial


burberry outlet


ralph lauren online shop


mcm backpack outlet


michael kors bags


kate spade outlet


nike air max


cleveland cavaliers


burberry sale


mizuno running


true religion jeans women


michael kors


air max 1


nfl falcons jerseys


soccer shoes


nfl chargers jerseys


burberry handbags


michael kors outlet


nfl bengals jerseys


moncler jackets


oakley vault


cheap nba shoes


air yeezy shoes


under armour outlet


marc jacobs outlet


true religion jeans men


air jordans


abercrombie


ray ban wayfarer


uggs boots


pandora jewellery australia


free run


philadelphia 76ers


versace shoes outlet


coach factory


juicy couture


coach factory outlet


hollister co


michael kors purses


polo outlet store


ralph lauren


belstaff leather jackets


christian louboutin


beats headphones


oakley sunglasses


ralph lauren


prada handbags


burberry sale


nike canada


gucci store


hugo boss outlet


salvatore ferragamo


ferragamo shoes


timberland outlet


coach factory


nike air


michael kors handbags


softball bats


giuseppe zanotti


hou jerseys


air force


nike free run


mizuno running


burberry handbags


belstaff womens jackets


mlb jerseys


north face


sacramento kings jerseys


christian louboutin outlet online


vans


michael kors purses


ralph lauren factory store


air max 2015


belstaff mens jackets


lacoste shirts


nfl 49ers jerseys


michael kors bags


adidas


nike outlet


celine bags


puma shoes


nike


burberry tracksuits


toms outlet


cheap oakley


pandora charms


pandora charms


nike soccer shoes


purses and handbags


louboutin shoes


replica watches


cheap jerseys


designer handbags


chrome hearts outlet


michael kors handbags


skechers shoes


stone island polos


replica handbags


red bottom shoes


ferragamo


nfl seahawks jerseys


cheap true religion


uggs


michael kors


nfl panthers jerseys


timberland femme


tommy hilfiger outlet stores


nike air max


ralph lauren


oakley sbocco


scarpe hogan


swarovski canada


vans


ralph lauren outlet


dansko


fred perry polos


mcm bags


nike free


michael kors handbags


coach outlet online canada


pandora charms


woolrich clearance


roshe runs


nuggets jersey


air max 95


adidas


oakley outlet online


nfl jets jerseys


ray-ban sunglasses


nike free run 5.0


prada outlet


hollister online shop deutschland


toms outlet


calvin klein underwear


coach outlet store


prada shoes


true religion


skechers outlet


nfl broncos jerseys


longchamp outlet


timberland shoes


burberry outlet online


michael kors


phoenix suns jersey


hogan


mlb jerseys


ralph lauren


ralph lauren outlet online


michael kors outlet online


heat jerseys


new orleans pelicans jerseys


hollister


mcm backpack


uhren shop


iphone 4s cases


adidas schuhe


nfl packers jerseys


birkenstock taschen deutschland


louboutin shoes


prada


huarache


ray ban sunglasses


nba jerseys sale


hollister kids


jack wolfskin outlet online


coach purses factory


versace shoes outlet


shoes outlet


nfl texans jerseys


oakley pas cher


barbour factory


michael kors canada


bottega veneta


polo ralph lauren


jimmy choo


ralph lauren outlet


adidas


lal jersey


nba jerseys


roshe run


ray ban outlet


longchamp handbags


new balance outlet


polo ralph


links of london necklaces


mbt shoes sale


nike mercurial


nfl bears jerseys


softball bats


cheap hoodies


mcm handbags


nfl giants jerseys


nike roche run


michael kors


true religion jeans outlet


lunette ray ban pas cher


toronto raptors jerseys


true religion outlet


pandora canada


adidas shoes


lacoste


ray ban wayfarer


cheap nfl jerseys


christian louboutin


coach outlet online


vibram five fingers


detroit pistons jerseys


orlando magic jerseys


converse


beats by dre


converse sneakers


burberry outlet


barbour jackets


washington wizards jerseys


supra footwear


le coach des sacs à main


milwaukee bucks jerseys


air max 90


salomon


asics gel


oakley sunglasses


birkenstock taschen outlet


parajumpers coats


ray ban outlet


chris paul jersey


asics


nfl lions jerseys


cheap michael kors


longchamp


thomas sabo outlet


dsquared2 outlet


oakley sunglasses cheap


ralph lauren polos


nfl chiefs jerseys


coach bags outlet


ray ban outlet online


fitflop outlet


burberry outlet online


kate spade outlet online


toms shoes outlet


michael kors outlet


omega watches


levis outlet store


guess


moncler jackets outlet


tory burch


minnesota timberwolves jerseys


nfl bills jerseys


supra shoes


under armour basketball shoes


burberry outlet online


nike air max 2014


nike


swarovski online


nfl eagles jerseys


hogan


nike factory


oakley


oklahoma city thunder


tn requin pas cher


puma online shop


jimmy choo


long champ


nfl azcardinals jerseys


nfl saints jerseys


burberry outlet store


toms outlet


rolex watches for sale


oakley sunglasses cheap


new balance


tommy hilfiger online


barbour jacket outlet


oakley outlet


nba jerseys sale


coach factory


michael kors outlet online


ray ban zonnebril


shop.coachfactory.com


the north face outlet


coach outlet online


skechers


north face


cheap barbour jackets


nfl jerseys


dre beats


swarovski jewelry


nfl steelers jerseys


red bottom shoes


air jordan shoes


jordans for sale


bcbg max


nike


new balance shoes


air max


chh jerseys


c.c beanies outlet


sas jersey


tods


michael kors


air max


ray bans


cheap oakley sunglasses


polo ralph lauren outlet


air max


thomas sabo uk


polo ralph lauren


ferragamo


armani outlet


barbour outlet


nike air max


thomas sabo


nike free run


asics shoes usa


nfl rams jerseys


relojes


adidas


chi flat iron


michael kors outlet


air max schoenen


designer handbags


oakley outlet online


givenchy outlet online


hermes birkin


air max


nike huarache


north face backpacks


valentino shoes


tommy hilfiger outlet stores


longchamp taschen


hollister clothing store


indiana pacers jerseys


toms shoes outlet


the north face


oakley sunglasses cheap


air jordan retro


swarovski crystal


nike.com


basketball shoes


nfl jerseys


cheap michael kors


longchamp handbags


replica watches


kailey

true religion outlet ugg

true religion outlet

ugg boots

valentino outlet

cheap soccer jerseys

coach outlet store

ugg boots

air jordan 3

yeezy boost 350

adidas outlet

coach outlet store

uggs outlet online

suicoke sandals

north face outlet online

michael kors outlet canada

coach outlet store

prada outlet

coach outlet online

juicy couture

coach outlet online

supra shoes

coach factory outlet

vans sneakers

kate spade outlet

gucci outlet online

birkenstock outlet store

suicoke sandals

gucci outlet store

salomon shoes

ralph lauren outlet

ugg boots

nhl jerseys

coach outlet store

pandora jewelry outlet

christian louboutin outlet

ralph lauren uk

mbt shoes

converse shoes

soccer shoes

nfl jerseys

off-white clothing

north face outlet store

moncler jackets

coach outlet online

converse shoes

canada goose jackets

philipp plein outlet

fitflops

air jordan shoes

puma shoes

uggs canada

ed hardy outlet

fila

christian louboutin shoes

yeezy shoes

moncler outlet online

toms outlet online

fitflops

reds jerseys

coach outlet store

the north face jackets

packers jersey

jimmy choo shoes

jordan 4

fitflops sale clearance

coach outlet store

north face outlet store

eagles jersey

true religion outlet

fred perry

pandora outlet

rockies jerseys

true religion outlet store

coach outlet online

kate spade handbags

moncler outlet online

polo ralph lauren outlet online

adidas ultra boost

michael kors outlet clearance

coach canada outlet

ferragamo outlet store

cheap jordans free shipping

true religion jeans

ralph lauren polo

coach outlet online

fitflops outlet

coach factory outlet online

pandora charms

cardinals jerseys

adidas outlet store

nike sneakers

ugg boots

coach outlet online

coach outlet

mont blanc pen

cheap jordans

moncler pas cher

true religion outlet

nike free run

kate spade outlet online

190307yueqin

Dodaj nowy komentarz

CAPTCHA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.

Newsletter

Prawo e-commerce
Ochrona danych osobowych
Baza certyfikatów

Baza certyfikatów

Baza certyfikatów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Zobacz certyfikat

Ochrona konsumentów