Regulaminy sklepów internetowych
 Obsługa prawna e-commerce

Kontrola GIODO. Vademecum ochrony danych. Odc.6

Zaloguj się

Vademecum ochrony danych osobowych dla sklepów internetowych i serwisów www.

Kontrola GIODO.

Odcinek 6.

Marcin Kroll, Źródło: Legalnybiznes.pl

 

Przedstawiamy szósty odcinek naszego cyklu pt. "Vademecum ochrony danych osobowych dla sklepów internetowych i serwisów www". W tym odcinku opowiemy o przedmiocie, zakresie i przebiegu kontroli ochrony danych osobowych przez inspektorów GIODO.

 

 

 

1.       Kto kontroluje ?

 

Jak wiecie z poprzednich artykułów organem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Do jego zadań oprócz prowadzenia rejestru zbiorów danych, udzielania informacji o zarejestrowanych zbiorach oraz wydawania decyzji administracyjnych i rozpatrywania skarg w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, należy również kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych. Oczywiście uprawnień kontrolnych GIODO nie wykonuje samodzielnie, lecz za pośrednictwem inspektorów ochrony danych osobowych, tj. specjalnie upoważnionych w tym celu pracowników biura GIODO.

 

2.       Cel, przedmiot i zakres kontroli GIODO

 

Głównym celem kontroli przeprowadzanej przez GIODO jest sprawdzenie czy kontrolowany przedsiębiorca przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych oraz udokumentowanie dokonanych ustaleń. Pamiętajmy przy tym, że przez „przepisy o ochronie danych osobowych” rozumie się nie tylko ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późń. zm.), lecz także wydane na jej podstawie akty wykonawcze, w tym w szczególności Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100, poz. 1024).

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że inspektorzy w trakcie prowadzonej kontroli zwracają uwagę na następujące elementy:

 • Legalność przetwarzania danych osobowych– należy wykazać co najmniej jedną przesłankę legalności przetwarzania danych osobowych wskazaną w ustawie (art. 23 UODO). Przykładowo, gdy taką przesłanką jest zgoda użytkownika sklepu internetowego lub serwisu www inspektor ma prawo żądać udokumentowania udzielonej zgody, której w takim wypadku mogą być w szczególności odpowiednie logi serwera. W tym kontekście pamiętajmy, że w odniesieniu do legalności przetwarzania danych szczególnie chronionych (tzw. danych wrażliwych) ustawodawca stawia wyższe wymagania (por. art. 27 UODO).
 • Zakres i cel przetwarzania danych– należy podać kategorie osób, których dane są przetwarzane (np. pracownicy, klienci e-sklepu), kategorie przetwarzanych danych (dane zwykłe oraz dane wrażliwe) oraz cel w jakim dane takie są przetwarzane (np. w celach realizacji zawartych umów, statystycznych, archiwalnych, marketingowych etc.).
 • Merytoryczna poprawność danych i adekwatność do celu przetwarzania– na żądanie inspektora przedsiębiorca ma obowiązek wykazania merytorycznej poprawności przetwarzanych danych osobowych np. poprzez przedstawienie stosownych dokumentów. Dla spełnienia przesłanki adekwatności (proporcjonalności). Natomiast zgodnie z zasadą adekwatności przedsiębiorca powinien przetwarzać tylko takiego rodzaju dane i tylko o takiej treści, które są niezbędne ze względu na cel zbierania danych. Relewantność danych powinna być przy tym oceniania najpóźniej w momencie ich zbierania. Oznacza to, że dane osobowe nie mogą być zbierane „na wszelki wypadek”, tj. bez wykazania celowości ich pozyskania i niezbędności dla realizacji zadań administratora danych.
 • Spełnienie obowiązków informacyjnych– inspektor weryfikuje sposób realizacji wymienionego obowiązku przez przedsiębiorcę, tj. w szczególności czy zakres informacji zawiera określone przepisami ustawy elementy, a ponadto czy poinformowanie ma indywidualny charakter oraz czy informacje zostały przedstawione w sposób zrozumiały dla odbiorcy.
 • Zgłoszenie zbioru do rejestracji – jednym z pierwszych obowiązków przedsiębiorcy przetwarzającego dane osobowe jest rejestracja zbioru danych w rejestrze zbiorów danych prowadzonym przez GIODO (wyjątki od tej zasady zostały wskazane enumeratywnie w art. 43 ust. 1 UODO). Inspektorzy poddają badaniu w szczególności treść zgłoszenia oraz stan faktyczny odnoszący się do informacji podanych w zgłoszeniu. Inspektorzy weryfikują również czy ewentualne zmiany zostały zgłoszone GIODO w terminie wskazanym w ustawie.
 • Zabezpieczenie danych – jednym z podstawowych obowiązków administratora danych jest zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Środki te powinny zostać opisane w Polityce bezpieczeństwa i wdrożone w jednostce przetwarzania danych. Inspektorzy w sposób szczegółowy kontrolują wykonanie tych obowiązków przez przedsiębiorcę. Co do zasady, przepisy nie precyzują jakimi środkami należy się posłużyć, aby zapewnić właściwą ochronę przetwarzania danych. Decyzję w tym zakresie podejmuje administrator danych. Skuteczność zastosowanych środków podlega następnie weryfikacji w ramach prowadzonej kontroli. Pamiętajmy, że w przypadku przetwarzania danych w systemie informatycznym, gdzie przynajmniej jedno urządzenie systemu informatycznego, służącego do przetwarzania danych osobowych, połączone jest z siecią publiczną, a tak będzie w przypadku zdecydowanej większości e-sklepów oraz serwisów www, konieczne jest zastosowanie wysokiego poziomu zabezpieczeń. Minimalne wymogi w tym zakresie określa załącznik do przywołanego wyżej rozporządzenia.
 • Przekazywanie danych do państwa trzeciego – w sytuacji, gdy dane osobowe są przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej, inspektor weryfikuje spełnienie przesłanek legalizujących takie działania oraz ocenia czy zostały zastosowane odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane.
 • Powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotowi trzeciemu – prawo  dopuszcza sytuację, w której administrator danych powierza innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych. W tym celu wymagane jest zawarcie umowy w formie pisemnej. Treść umowy jest następnie weryfikowana przez inspektorów i stanowi załącznik do protokołu kontroli.

 

3.       Jak przebiega kontrola ?

 

Zazwyczaj kontrole prowadzane przez upoważnionych inspektorów są zapowiadane z kilkudniowym wyprzedzeniem - w pierwszej kolejności telefonicznie, a następnie pisemnie lub faksem z informacją o ogólnym przedmiocie kontroli, terminie dokonania czynności. Zawiadomienie zawiera również prośbę o przygotowanie dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych. Wcześniejsze zawiadomienie przedsiębiorcy ma na celu usprawnienie przebiegu kontroli oraz daje ostatnią szanse na usunięcie dostrzeżonych nieprawidłowości. Należy jednak pamiętać, że kontrola może być również przeprowadzona bez zapowiedzi w szczególności, gdy okoliczności sprawy wskazują, iż przedsiębiorca mógłby ukryć dowody, które świadczą o popełnieniu przez niego czynu zabronionego wskazanego w ustawie.

Przed rozpoczęciem kontroli inspektor jest zobowiązany do okazania legitymacji służbowej, imiennego upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz do pouczenia kontrolowanego przedsiębiorcy o jego prawach i obowiązkach.

Zazwyczaj kontrole przeprowadzają inspektorzy w zespołach kontrolnych składających się z trzech osób – dwóch prawników oraz jednego informatyka którego zadaniem jest sprawdzenie systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych oraz elektronicznych baz danych.

Zgodnie z przepisami ustawy inspektorzy przeprowadzają czynności kontrolne w godzinach od 6.00 do 22.00, przy czym zazwyczaj odbywają się one w godzinach pracy kontrolowanego przedsiębiorcy. Całkowity czas kontroli waha się od kilku dni do nawet kilku tygodni, w przypadku dużych podmiotów.

Kontrolę przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego przedsiębiorcy, jak również w innych miejscach gdzie dane osobowe są przetwarzane, w tym także w miejscu przechowywania dokumentacji zawierającej dane osobowe.

Inspektorom przysługuje szereg uprawnień w ramach przeprowadzanej kontroli, które obejmują:

 • wstęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe,
 • żądanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień, zarówno bezpośrednio od kontrolowanego przedsiębiorcy, jak i od wszystkich osób, które wykonują na jego rzecz jakiekolwiek operacje na danych osobowych,
 • wzywanie i przesłuchiwanie osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,
 •  wgląd do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii,
 • przeprowadzanie oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania danych,
 • zlecanie ekspertyz i opinii, przy czym w praktyce są to zwykle rzadkie przypadki i mają charakter wyjątkowy.

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest umożliwienie inspektorowi przeprowadzenie kontroli, a w szczególności czynnie uczestniczyć w przeprowadzanych czynnościach kontrolnych oraz spełnić żądania, które wskazałem w pkt 1-5 powyżej.

W efekcie przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kontrolowanemu przedsiębiorcy. Protokół powinien zostać podpisany przez inspektora i kontrolowanego przedsiębiorcę, który może na tym etapie wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia i uwagi. W razie odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego przedsiębiorcę, inspektor czyni o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie GIODO. Na podstawie zebranego w toku kontroli materiału dowodowego inspektor przedstawia wnioski z kontroli. Jeżeli na ich podstawie zostanie stwierdzone naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, inspektor ma obowiązek wystąpić do GIODO o zastosowanie środków określonych w ustawie.

 

Przeczytaj odcinek 5 tutaj.

CDN.

 

 

Marcin Kroll
Prawnik

Hasik, Wiński i Partnerzy sp.p.

 

 

2014-03-20

Re: מדריך: איך לבטל את "השלמה אוטומטית/תיקון "


nfl redskins jerseys


michael kors


michael kors handbags


nhl jerseys


rayban


air jordans


adidas mens


gucci shoes outlet


cheap oakley sunglasses


ferragamo shoes outlet


portland trail blazers jerseys


ray ban


michael kors taschen


fidget spinner


pandora


nfl browns jerseys


ray ban


dal jerseys


bcbg max azria


nfl raiders jerseys


chi jerseys


tory burch sandals


utah jazz jerseys


new balance canada


converse shoes


north face


ray ban prezzi


guciheaven shoes


nfl titans jerseys


nfl patriots jerseys


plein outlet


ray ban


ralph lauren


timberland shoes


kate spade outlet


marc jacobs


air huarache


babyliss


reebok outlet online


toms.com


adidas


ed hardy


ray ban outlet


pandora bracelet


ray ban sunglasses outlet


hermes outlet


jordan


watches


ralph lauren polo


coach outlet


boston celtics jerseys


nike.com


new balance


oakley sunglasses


rolex watches


tommy hilfiger


dsquared2


mont blanc


nfl cowboys jerseys


prada outlet


hollister clothing


polo ralph lauren outlet online


swarovski jewelry


fendi belts


roshe run


swarovski


rolex watches


mcm backpack


nfl dolphins jerseys


reebok


tommy hilfiger outlet


nike free run


bottega bags


nfl vikings jerseys


chi hair


retro jordans


mlb jerseys


converse outlet


guess outlet


birkenstock outlet


montre femme


coach outlet online


cheap eyeglasses


fred perry


juicy couture clothings


north face jackets


north face jackets


philipp plein


nike roshe


Sac Hermes


burberry outlet


iphone cases


kate spade


ralph lauren uk


ralph lauren


nfl buccaneers jerseys


carmelo anthony jersey


nfl jaguars jerseys


nike outlet


memphis grizzlies jerseys


brooklyn nets jerseys


coach outlet


ray ban pas cher


rolex


the north face outlet


nike huarache


roshe runs


atl jerseys


burberry


vans shoes


ralph lauren polos


nfl colts jerseys


longchamp


nfl ravens jerseys


northface


ecco outlet store


eyeglasses frames


hilfiger online shop


hermes bags


michael kors bags


oakley sunglasses


mlb jerseys


burberry online shop


jack wolfskin ca


www.tommyhilfiger.nl


mont blanc


oakley vault


nhl jerseys


coach outlet store


coach factory outlet online


replica watches


nike


christian louboutin shoes


warriors jersey


giuseppe shoes


nike mercurial


burberry outlet


ralph lauren online shop


mcm backpack outlet


michael kors bags


kate spade outlet


nike air max


cleveland cavaliers


burberry sale


mizuno running


true religion jeans women


michael kors


air max 1


nfl falcons jerseys


soccer shoes


nfl chargers jerseys


burberry handbags


michael kors outlet


nfl bengals jerseys


moncler jackets


oakley vault


cheap nba shoes


air yeezy shoes


under armour outlet


marc jacobs outlet


true religion jeans men


air jordans


abercrombie


ray ban wayfarer


uggs boots


pandora jewellery australia


free run


philadelphia 76ers


versace shoes outlet


coach factory


juicy couture


coach factory outlet


hollister co


michael kors purses


polo outlet store


ralph lauren


belstaff leather jackets


christian louboutin


beats headphones


oakley sunglasses


ralph lauren


prada handbags


burberry sale


nike canada


gucci store


hugo boss outlet


salvatore ferragamo


ferragamo shoes


timberland outlet


coach factory


nike air


michael kors handbags


softball bats


giuseppe zanotti


hou jerseys


air force


nike free run


mizuno running


burberry handbags


belstaff womens jackets


mlb jerseys


north face


sacramento kings jerseys


christian louboutin outlet online


vans


michael kors purses


ralph lauren factory store


air max 2015


belstaff mens jackets


lacoste shirts


nfl 49ers jerseys


michael kors bags


adidas


nike outlet


celine bags


puma shoes


nike


burberry tracksuits


toms outlet


cheap oakley


pandora charms


pandora charms


nike soccer shoes


purses and handbags


louboutin shoes


replica watches


cheap jerseys


designer handbags


chrome hearts outlet


michael kors handbags


skechers shoes


stone island polos


replica handbags


red bottom shoes


ferragamo


nfl seahawks jerseys


cheap true religion


uggs


michael kors


nfl panthers jerseys


timberland femme


tommy hilfiger outlet stores


nike air max


ralph lauren


oakley sbocco


scarpe hogan


swarovski canada


vans


ralph lauren outlet


dansko


fred perry polos


mcm bags


nike free


michael kors handbags


coach outlet online canada


pandora charms


woolrich clearance


roshe runs


nuggets jersey


air max 95


adidas


oakley outlet online


nfl jets jerseys


ray-ban sunglasses


nike free run 5.0


prada outlet


hollister online shop deutschland


toms outlet


calvin klein underwear


coach outlet store


prada shoes


true religion


skechers outlet


nfl broncos jerseys


longchamp outlet


timberland shoes


burberry outlet online


michael kors


phoenix suns jersey


hogan


mlb jerseys


ralph lauren


ralph lauren outlet online


michael kors outlet online


heat jerseys


new orleans pelicans jerseys


hollister


mcm backpack


uhren shop


iphone 4s cases


adidas schuhe


nfl packers jerseys


birkenstock taschen deutschland


louboutin shoes


prada


huarache


ray ban sunglasses


nba jerseys sale


hollister kids


jack wolfskin outlet online


coach purses factory


versace shoes outlet


shoes outlet


nfl texans jerseys


oakley pas cher


barbour factory


michael kors canada


bottega veneta


polo ralph lauren


jimmy choo


ralph lauren outlet


adidas


lal jersey


nba jerseys


roshe run


ray ban outlet


longchamp handbags


new balance outlet


polo ralph


links of london necklaces


mbt shoes sale


nike mercurial


nfl bears jerseys


softball bats


cheap hoodies


mcm handbags


nfl giants jerseys


nike roche run


michael kors


true religion jeans outlet


lunette ray ban pas cher


toronto raptors jerseys


true religion outlet


pandora canada


adidas shoes


lacoste


ray ban wayfarer


cheap nfl jerseys


christian louboutin


coach outlet online


vibram five fingers


detroit pistons jerseys


orlando magic jerseys


converse


beats by dre


converse sneakers


burberry outlet


barbour jackets


washington wizards jerseys


supra footwear


le coach des sacs à main


milwaukee bucks jerseys


air max 90


salomon


asics gel


oakley sunglasses


birkenstock taschen outlet


parajumpers coats


ray ban outlet


chris paul jersey


asics


nfl lions jerseys


cheap michael kors


longchamp


thomas sabo outlet


dsquared2 outlet


oakley sunglasses cheap


ralph lauren polos


nfl chiefs jerseys


coach bags outlet


ray ban outlet online


fitflop outlet


burberry outlet online


kate spade outlet online


toms shoes outlet


michael kors outlet


omega watches


levis outlet store


guess


moncler jackets outlet


tory burch


minnesota timberwolves jerseys


nfl bills jerseys


supra shoes


under armour basketball shoes


burberry outlet online


nike air max 2014


nike


swarovski online


nfl eagles jerseys


hogan


nike factory


oakley


oklahoma city thunder


tn requin pas cher


puma online shop


jimmy choo


long champ


nfl azcardinals jerseys


nfl saints jerseys


burberry outlet store


toms outlet


rolex watches for sale


oakley sunglasses cheap


new balance


tommy hilfiger online


barbour jacket outlet


oakley outlet


nba jerseys sale


coach factory


michael kors outlet online


ray ban zonnebril


shop.coachfactory.com


the north face outlet


coach outlet online


skechers


north face


cheap barbour jackets


nfl jerseys


dre beats


swarovski jewelry


nfl steelers jerseys


red bottom shoes


air jordan shoes


jordans for sale


bcbg max


nike


new balance shoes


air max


chh jerseys


c.c beanies outlet


sas jersey


tods


michael kors


air max


ray bans


cheap oakley sunglasses


polo ralph lauren outlet


air max


thomas sabo uk


polo ralph lauren


ferragamo


armani outlet


barbour outlet


nike air max


thomas sabo


nike free run


asics shoes usa


nfl rams jerseys


relojes


adidas


chi flat iron


michael kors outlet


air max schoenen


designer handbags


oakley outlet online


givenchy outlet online


hermes birkin


air max


nike huarache


north face backpacks


valentino shoes


tommy hilfiger outlet stores


longchamp taschen


hollister clothing store


indiana pacers jerseys


toms shoes outlet


the north face


oakley sunglasses cheap


air jordan retro


swarovski crystal


nike.com


basketball shoes


nfl jerseys


cheap michael kors


longchamp handbags


replica watches


kailey

cc20181013 moncler

cc20181013

moncler outlet

texas rangers jersey

hermes birkin

kate spade handbags

moncler outlet

fred perry polo

coach outlet

adidas superstar

cheap nfl jerseys

ugg outlet

adidas yeezy boost

nfl jerseys wholesale

uggs outlet

ecco shoes

adidas outlet

ugg outlet

prada outlet

cheap nike air max

florida marlins jerseys

canada goose outlet

michael kors outlet clearance

cheap oakley sunglasses

polo outlet store

supreme new york

michael kors outlet clearance

birkenstock outlet

ugg outlet

cheap nfl jerseys

uggs outlet

pandora charms

air max 97

chicago white sox jerseys

coach outlet

coach outlet online

adidas yeezy

tory burch outlet online

pandora outlet

salvatore ferragamo shoes

mont blanc

columbia sportswear

coach outlet online

supra shoes

kate spade outlet

louis vuitton

supreme clothing

canada goose jackets

coach factory outlet

nike shoes

oakley sunglasses

michael kors handbags

coach outlet

birkenstock outlet

adidas outlet

ugg outlet

coach factory outlet online

pandora jewelry outlet

gucci outlet

new balance outlet

nike outlet online

louboutin shoes

coach outlet

moncler jackets

north face outlet

coach factory outlet online

coach outlet store online

christian louboutin

jordan shoes

uggs outlet

ugg outlet

nike free 4.0

converse outlet store

ugg australia

kate spade outlet

philipp plein outlet

kate spade bags

toms shoes

coach factory outlet

ecco shoes

nmd adidas

canada goose sale

canada goose outlet

lacoste polo shirts

coach outlet

canada goose outlet

adidas nmd

ralph lauren outlet

jimmy choo outlet

ralph lauren sale

adidas shoes

ysl outlet

canada goose jackets

ralph lauren outlet

tory burch outlet

canada goose jackets

longchamp handbags

pandora charms

coach factorty outlet

coach outlet

coach factory outlet

coach outlet store

moncler jackets

ugg boots

coach outlet store online clearances

canada goose outlet

tampa bay devil rays jerseys

nike zoom

adidas shoes

underarmour shoes

moncler outlet

cheap jordan shoes

yeezy boost

burberry outlet canada

jordans

louis vuitton outlet store

prada handbags

ralph lauren outlet

pandora outlet

coach factory outlet

kobe shoes

colorado rockies jerseys

polo ralph lauren outlet

oakley sunglasses outlet

ugg boots

coach outlet

michael kors outlet online

cheap jordans

cheap mlb jerseys

adidas campus

kate spade

uggs

coach outlet store

louis vuitton outlet online

longchamp outlet

kobe bryant shoes

ralph lauren uk

coach

birkenstock shoes

los angeles angels jerseys

jordan retro

kate spade bags

mulberry handbags

cincinnati reds jerseys

jimmy choo outlet

air max 2019

pandora charms sale clearance

canada goose jackets

fitflops

fitflops

pandora outlet

michael kors outlet

timberland boots

toms outlet

air jordan shoes

canada goose sale

pandora jewelry

jimmy choo

red bottoms shoes

canada goose outlet

milwaukee brewers jerseys

polo ralph lauren outlet

ralph lauren outlet

michael kors outlet

fitflops

lebron james shoes

kyrie 4 shoes

christian louboutin

michael kors outlet online

discount oakley sunglasses

pandora charms

michael kors outlet canada

jordans

cheap jordans

kate spade bags

cheap oakley sunglasses

coach factory outlet

true religion outlet online

canada goose

gucci handbags

supreme clothing

michael kors outlet clearance

pandora jewelry official site

kate spade handbag

hermes handbags

nike shoes

ugg outlet

jordan shoes

pandora charms

toms outlet

nike outlet

vans shoes

baltimore orioles jerseys

michael kors handbags

atlanta braves jerseys

moncler outlet

skechers shoes

houston astros jerseys

kate spade outlet

coach canada

nike outlet

pandora store

adidas shoes

pg 2

ugg boots

ugg boots

michael kors outlet

ray ban sunglasses discount

ecco shoes for men

moncler jackets

north face jackets

kevin durant shoes

dansko shoes

tory burch outlet

nike air max 87

ugg outlet store

hermes handbags

swarovski outlet

air jordan shoes

ugg outlet

moncler outlet

moncler outlet

pandora charms

mont blanc pens

ugg outlet

ralph lauren sale clearance

coach outlet

rolex watches

birkenstock

dr martens boots

ralph lauren outlet

adidas superstar

kate spade

nike air max 95

uggs

fitflops sale clearance

ugg boots

canada goose outlet

kate spade handbag

polo ralph lauren outlet

nike air max zero

seattle mariners jerseys

uggs

birkenstock sandals

louis vuitton outlet

salomon shoes

coach outlet

nike air max

coach outlet

cleveland indians jerseys

timberland outlet

nike air max

ralph lauren uk

timberland boots

uggs outlet

hermes handbags

coach outlet

fendi handbags

oakley sunglasses

toronto blue jays jerseys

jordan shoes

timberland boots

coach factory outlet

nike air more money

pandora jewelry

birkenstock shoes

cristiano ronaldo jerseys

los angeles dodgers jerseys

cheap jordans

timberland boots

air max 90

kate spade outlet

canada goose jackets

philipp plein shirt

converse shoes

valentino shoes

pandora jewelry

nike air presto

uggs outlet store

coach outlet

cartier outlet

kate spade handbags

coach outlet

coach outlet

michael kors

michael kors outlet

ugg outlet

coach canada outlet

gucci outlet

converse all star

adidas stan smith

uggs outlet

kate spade outlet

coach outlet store

ralph lauren

nike shox

jordan retro 11

cheap jordan shoes

canadian goose

nike outlet

coach handbags

air max 2018

ultra boost

salvatore ferragamo

tory burch outlet

pandora charms sale clearance

uggs outlet

ugg boots

canada goose outlet

asics outlet

michael kors

coach outlet

nike basketball shoes

oakley sunglasses

michael kors outlet

moncler outlet

nike air max shoes

canada goose jackets

pittsburgh pirates jerseys

true religion outlet

louis vuitton outlet

ray ban sunglasses

ray ban sunglasses

polo outlet

nike tessen

kate spade

adidas nmd shoes

longchamp handbags

adidas outlet

kate spade

timberland outlet

air jordans

air max 97

canada goose outlet

rolex watches

hermes bags

ugg outlet

jordan shoes

pandora charms sale

jordan shoes

ugg outlet

ralph lauren sale clearance

red bottoms

moncler outlet

coach outlet

yeezy boost

michael kors outlet

adidas nmd

tiffany outlet

moncler

coach factory outlet

pandora charms sale clearance

michael kors outlet online

kate spade outlet store

dr martens

christian louboutin

gucci outlet

replica watches

coach outlet store

fred perry

coach outlet store

fitflops

michael kors outlet

pandora charms

uggs

louis vuitton

adidas yeezy boost

tiffany and co

coach canada

nike outlet

vans store

cheap ray bans

nike shoes for men

ralph lauren

coach factorty outlet

moncler outlet

canadian goose

louis vuitton handbags

ray ban sunglasses

michael kors outlet

ugg outlet

cheap jordans free shipping

coach outlet

polo ralph lauren outlet online

nike huarache

uggs outlet

canada goose

pandora outlet

michael kors outlet

timberland boots

canada goose outlet

nike react shoes

nike air max

nike huarache

supra shoes

nike outlet

nike outlet online

pandora jewelry

uggs canada

ysl handbags

nike air max outlet

christian louboutin outlet

kate spade outlet

ecco outlet

canada goose outlet

pandora charms

adidas yeezy boost

jordan shoes

uggs outlet

yeezy 350 boost

ralph lauren outlet

coach outlet

air max 2018

adidas yeezy

new york mets jerseys

canada goose sale

louboutin shoes

nike air max 1

canada goose jackets

fitflops sale clearance

yeezy boost

dr martens outlet

michael kors outlet clearance

canada goose outlet

uggs outlet

mulberry outlet

louboutin shoes

longchamp outlet

uggs outlet

uggs outlet store

canada goose outlet

nike shoes

fitflops

birkenstock sandals

air jordans

swarovski crystal

supreme clothing

canada goose outlet

pandora jewelry outlet

fitflops

coach outlet

canada goose outlet

kate spade handbags

nike shoes

adidas

coach canada outlet

coach outlet

polo outlet

michael kors outlet online

nike free run

timberland boots outlet

birkenstock sandals

moncler outlet

nike dunks

adidas originals

red bottom shoes

nike zoom

ralph lauren sale clearance

coach outlet online

pandora jewelry

arizona diamondbacks jerseys

kate spade handbags

adidas shoes

canada goose outlet

salvatore ferragamo shoes

coach factory outlet

coach outlet

christian louboutin outlet

nike shoes

pandora jewelry official site

asics shoes

kate spade outlet

moncler outlet online

pandora jewelry

michael kors outlet

uggs outlet

coach factory outlet

cheap jordans for sale

burberry outlet

pandora jewelry

birkenstock sandals

mlb jerseys

pandora jewelry

coach factory outlet

coach outlet

michael kors handbags

kate spade outlet

air more uptempo

nike store

minnesota twins jerseys

uggs outlet

coach outlet store

nike outlet store

san diego padres jerseys

coach outlet

adidas yeezy

oakley sunglasses

nike cortez

air max 2017

pandora jewelry

adidas nmd

columbia shoes

pandora

christian louboutin shoes

coach factory outlet

oakley sunglasses

kate spade outlet store

ugg outlet

birkenstocks

kansas city royals jerseys

oakley sunglasses

oakland athletics jerseys

fake rolex

pandora jewelry

michael kors outlet

tiffany and co

kate spade outlet store

ralph lauren outlet

pandora charms

christian louboutin outlet

ecco shoes

michael kors outlet

ugg boots

cheap jordans

nike cortez

louis vuitton outlet online

michael kors outlet

fitflops sale clearance

new balance shoes

coach factorty outlet

christian louboutin outlet

uggs canada

ugg boots

adidas outlet

adidas shoes

yeezy boost 350

reebok shoes

coach factory outlet

coach factory outlet

adidas shoes

fitflops sale

coach factory outlet

coach outlet

cc20181013

true religion outlet ugg

true religion outlet

ugg boots

valentino outlet

cheap soccer jerseys

coach outlet store

ugg boots

air jordan 3

yeezy boost 350

adidas outlet

coach outlet store

uggs outlet online

suicoke sandals

north face outlet online

michael kors outlet canada

coach outlet store

prada outlet

coach outlet online

juicy couture

coach outlet online

supra shoes

coach factory outlet

vans sneakers

kate spade outlet

gucci outlet online

birkenstock outlet store

suicoke sandals

gucci outlet store

salomon shoes

ralph lauren outlet

ugg boots

nhl jerseys

coach outlet store

pandora jewelry outlet

christian louboutin outlet

ralph lauren uk

mbt shoes

converse shoes

soccer shoes

nfl jerseys

off-white clothing

north face outlet store

moncler jackets

coach outlet online

converse shoes

canada goose jackets

philipp plein outlet

fitflops

air jordan shoes

puma shoes

uggs canada

ed hardy outlet

fila

christian louboutin shoes

yeezy shoes

moncler outlet online

toms outlet online

fitflops

reds jerseys

coach outlet store

the north face jackets

packers jersey

jimmy choo shoes

jordan 4

fitflops sale clearance

coach outlet store

north face outlet store

eagles jersey

true religion outlet

fred perry

pandora outlet

rockies jerseys

true religion outlet store

coach outlet online

kate spade handbags

moncler outlet online

polo ralph lauren outlet online

adidas ultra boost

michael kors outlet clearance

coach canada outlet

ferragamo outlet store

cheap jordans free shipping

true religion jeans

ralph lauren polo

coach outlet online

fitflops outlet

coach factory outlet online

pandora charms

cardinals jerseys

adidas outlet store

nike sneakers

ugg boots

coach outlet online

coach outlet

mont blanc pen

cheap jordans

moncler pas cher

true religion outlet

nike free run

kate spade outlet online

190307yueqin

Dodaj nowy komentarz

CAPTCHA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.

Newsletter

Prawo e-commerce
Ochrona danych osobowych
Baza certyfikatów

Baza certyfikatów

Baza certyfikatów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Zobacz certyfikat

Ochrona konsumentów