Regulaminy sklepów internetowych
 Obsługa prawna e-commerce

Jak uniknąć sankcji za naruszenie ochrony danych osobowych ? Vademecum Odc. 7

Zaloguj się

Vademecum ochrony danych osobowych dla sklepów internetowych i serwisów www.

Jak uniknąć sankcji za naruszenie ochrony danych osobowych ?

Odcinek 7.

Marcin Kroll, Źródło: Legalnybiznes.pl

 

Przedstawiamy ostatni odcinek naszego cyklu pt. "Vademecum ochrony danych osobowych dla sklepów internetowych i serwisów www". W tym odcinku opowiemy o sankcjach, jakie grożą za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych i jak ich uniknąć.

 

 

1.       Jakie sankcje grożą za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych ?

 

W przypadku, gdy inspektorzy w rezultacie przeprowadzonej kontroli stwierdzą naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, GIODO wszczyna postępowanie administracyjne. W toku postępowania przedsiębiorca może usunąć stwierdzone uchybienia, co skutkować będzie umorzeniem postępowania przez GIODO jako bezprzedmiotowego. W przeciwnym wypadku, GIODO wydaje decyzję nakazującą przywrócenie stanu zgodnego z prawem. Jej niewykonanie w zakreślonym przez organ terminie może być kosztowne dla przedsiębiorcy, bowiem GIODO jest uprawniony do nakładania grzywny celem przymuszenia Jej wysokość nie może przekraczać jednorazowo kwoty 10.000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej kwoty 50.000 zł. Grzywna może być przy tym nakładana wielokrotnie, przy czym jej łączna wysokość nie może przekroczyć odpowiednio 50.000 zł i 200.000 zł.

Ponadto, na podstawie ustaleń kontroli inspektor może żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub innego przewidzianego prawem postępowania przeciwko osobom winnym dopuszczenia do uchybień i poinformowania go, w określonym terminie, o wynikach tego postępowania i podjętych działaniach.

Ustawa przewiduje również odpowiedzialność karną za szereg przestępstw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, m.in. przetwarzanie w zbiorze danych osobowych, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do których przetwarzania przedsiębiorca nie jest uprawniony (art. 49 UODO), udostępnianie lub umożliwienie dostępu do danych osobom nieupoważnionym (art. 51 UODO), naruszenie obowiązku zabezpieczenia danych przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem (art. 52 UODO), nie zgłoszenie do rejestracji zbioru danych (art. 53 UODO), nie dopełnienie obowiązków informacyjnych (art. 54 UODO) czy też udaremnianie lub utrudnianie wykonanie czynności kontrolnych przez inspektora (art. 54a UODO). Wymienione przeze mnie przestępstwa są karane karą grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności (!).

 

2.       Jak uniknąć odpowiedzialności ?

 

Lektura tego artykułu powinna uświadamiać, że również w zakresie ochrony danych osobowych zastosowanie znajduje stara zasada: lepiej zapobiegać, niż leczyć. Przedsiębiorcy prowadzący sklepy internetowe i serwisy www, które z natury rzeczy nie mogą funkcjonować bez przetwarzania danych osobowych, powinni zadbać o spełnienie wymogów ustawowych i to już w momencie rozpoczynania działalności. W szczególności mam na myśli przygotowanie wymaganej dokumentacji, zgłoszenie zbiorów danych GIODO oraz wypracowanie i późniejsze przestrzeganie odpowiednich procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych. W przypadku, gdy mamy wątpliwości czy dane osobowe są należycie chronione warto skorzystać z usługi audytu prawnego, w ramach którego profesjonaliści z odpowiednim doświadczeniem zwrócą uwagę na dostrzeżone niedociągnięcia i zaproponują właściwe rozwiązania.

Jeżeli natomiast dochodzi już do urzędowej kontroli najlepszym wyjściem jest ścisła współpraca z inspektorem, a w przypadku stwierdzenie uchybień, ich niezwłoczne usunięcie. Na ty etapie, warto również zadbać o konsultację z prawnikiem i/lub jego obecność podczas kontroli GIODO, co pozwoli uniknąć dodatkowego stresu.

 

 

Przeczytaj odcinek 6 tutaj.

CDN.

 

 

Marcin Kroll
Prawnik

Hasik, Wiński i Partnerzy sp.p.

 

 

2014-04-16

Dodaj nowy komentarz

CAPTCHA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.

Newsletter

Prawo e-commerce
Ochrona danych osobowych
Baza certyfikatów

Baza certyfikatów

Baza certyfikatów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Ochrona konsumentów

Zobacz certyfikat

Ochrona konsumentów